Wyrok przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.09.2017 r., sygn. akt: XXIV C 909/15, pozbawiający w całości wykonalności dwóch bankowych tytułów egzekucyjnych na kwotę 998.823,53 zł, wystawionych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w realiach wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego Polbanku. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Raiffeisen Bank Polska. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 30.10.2017 r., sygn.: II C 2115/17, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 39.875,67 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd "odfrankowił" umowę kredytu indeksowanego zawartego z Polbank.

Wyrok Raiffeisen Bank Polska. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 10.01.2018 r., sygn.: II C 2982/16, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 42.080,29 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Wyrok odfrankowia umowę kredytu indeksowanego zawartego z Polbank.

Wyrok Getin Noble Bank - odfrankowienie kredytu. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 27.08.2018 r., sygn.: XXV C 342/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwotę 71.644,85 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Wyrok stwierdza abyzwyność klauzul przeliczeniowych, złotowy charakter umowy kredytu indeksowanego Getin Banku.

Wyrok mBank - uchylenie niekorzystnego wyroku I instancji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 05.09.2018 r., sygn.: I ACa 1619/17. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony naszą apelacją wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.09.2017 r. (I C 652/16) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa wynikła na gruncie umowy kredytu indeksowanego zawartego z BRE Bank (obecnie mBank).

Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 26.10.2018 r., sygn.: XXV C 711/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 23.388,93 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd uznał, że na skutek abuzywności klauzul przeliczeniowych, umowa kredytu denominowanego zawarta z Polbank jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 16.11.2018 r., sygn.: XXV C 712/17 - umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego nieważna. Sąd zasądził na rzecz naszego Mocodawcy od Getin Noble Bank S.A. kwotę 31.525,67 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, obejmujących zapłacone przez naszego Mocodawcę raty kredytowe.

Wyrok BGŻ BNP Paribas S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 19.11.2018 r., sygn.: I C 1755/15, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. kwotę 27.767,03 zł wraz z odsetkami za opóźnienie - umowa kredytu denominowanego BGŻ S.A. nieważna.Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.12.2018 r., sygn.: XXV C 2576/18, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców odRaiffeisen Bank International AG łącznie kwoty 2.386,10PLN i 46.079,57 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, obejmujących zapłacone przez naszych Mocodawców rat kredytu. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego Polbanku jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn.: I C 237/16, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł. Sąd stwierdził, że z uwagi na abuzwyność klauzul przeliczeniowych nie zaktualizowały się przesłanki do wypowiedzenia umowy kredytu, kredyt indeskowany do CHF był bowiem kredytem złotowym (odfrankowienie).

Wyrok Bank Zachodni WBK S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 01.03.2019 r., sygn.: I C 314/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 285.660,63 PLN, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A., który wypowiedział umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartą z Kredyt Bankiem.

Wyrok Millennium. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 05.03.2019 r., sygn.: I C 43/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę 30.814,45 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd uznał, że umowa kredyty indeksowanego Millennium jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach I Wydział Cywilny z dnia 19.03.2019 r., sygn.: I C 405/15, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwotę 12.630,79 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd "odfrankowił" umowę kredytu indeksowanego Getin Bank, i nakazał zwrot świadczeń nienależnych obejmujących nadpłacone raty kredytu.

Wyrok Sąd Najwyższy mBank. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03.04.2019 r., sygn.t: II Cz 2/19, którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony przez nas niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 05.09.2018 r. (I ACa 1619/17). Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank, która w pierwszej i drugiej instancji prowadzona była z niepowodzeniem przez pełnomocnika innej kancelarii. Na skutek naszej skargi kasacyjnej sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania, z korzystnym dla naszego Mocodawcy uzasadnieniem.

Wyrok BPH S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 22.05.2019 r., sygn. akt: V ACa 455/18, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.03.2018 r. (IV C 1179/17) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Proces toczy się na gruncie sporu odnośnie umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartej z GE Money Bank (obecnie Bank BPH S.A.).

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 11.04.2019 r., sygn.: II C 96/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 976.213,00 zł, wystawiony przez Getin Noble Bank S.A. na skutek wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO BP S.A. (Nordea-Habitat). Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r., sygn.: XVI C 632/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę 69.773,95 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd stwierdził, że umowa kredytu denominowanego (Nordea-Habitat)jest umową w złotych polskich, oprocentowaną LIBOR + marża (odfrankowienie) w związku z czym nakazał bankowi zwrot nadpłaconych kwot rat

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.06.2019 r., sygn.: XXV C 763/19, przyznający naszym Mocodawcom od Raiffeisen Bank International AG kwotę 408.326,48 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego.

Wyrok PKO BP (Nordea Habitat). Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 05.11.2019 r., sygn.: I C 662/18, w sprawie z powództwa PKO BP S.A. o zapłatę w sytuacji wypowiedzenia umowy kredytu denominowanego do franka. Sąd oddalił żądanie główne o zapłatę 346.404,18 CHF, oraz żądanie ewentualne pozwu o zapłatę 1.426.353,85 zł. Sąd zasądził przeciwko naszemu mocodawcy jedynie kwotę 870.000,00 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, stanowiącą kwotę transz, które bank wypłacił naszej Mocodawczyni po zawarciu umowy kredytu.Sąd stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna. Sąd w swoim uzasadnieniu wskazał także, że nasza Mocodawczyni może potrącić swoje roszczenia (wszystkie uiszczone świadczenia na rzecz banku) z kwotą wierzytelności banku.

Wyrok Santander Consumer Bank. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2019 r., sygn.: II CSK 497/18, którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony przez nas skargą kasacyjną wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16.03.2018 r. (I ACa 586/17). Sąd Najwyższy w pełni podzielił naszą argumentację, uchylił wyrok sądu II instnacji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. W sprawie reprezentowaliśmy kredytobiorcę, który reprezentowany był przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym przez pełnomocnika innej kancelarii i trafił do nas dopiero po prawomocnym, przegranym wyroku. Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Santander Consumer Bank.

Wyrok PKO BP, Nordea Habitat. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 20.12.2019 r., sygn.: XII C 324/18, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 210.000 PLN. w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea Habitat jest nieważna.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.12.2019 r., sygn. akt: II C 897/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwoty 57.584,04 PLN i 10.664,64 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył też mBank w całości kosztami procesu. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2004 r., zawartego z BRE Bank (obecnie mBank) i nakazał zwrot sumy zapłaconych przez naszego Mocodawcę rat, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Proces toczył się na gruncie umowy tzw. stary portfela mBanku i oprócz abuzywności klauzul przeliczeniowych sąd stwierdził także niedozwolony charakter klauzul określających dowolność banku z ustalaniu wysokości stóp procentowych

Wyrok Millennium. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 03.01.2020 r., sygn.: XXV C 1337/19, przyznający naszym Mocodawcom od Bank Millennium S.A. kwotę 87.335,69 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego Millennium z 2006 r. jest nieważna i nakazał zwrot zapłaconych przez naszego Mocodawcę rat. Sąd obciążył też kosztami postępowania Millennium w całości.

Wyrok mBank S.A. (BRE Bank). Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2020 r., sygn.: I C 888/19, oddalający w całości powództwo mBank S.A. skierowane przeciwko naszym Mocodawcom na kwotę ponad 1.300.000 PLN. Sąd wskazał, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień przeliczeniowych, znajdujących się w umowie BRE Bank z 2008 r. jest nieważność całej umowy. Ponieważ, naszymi Mocodawcami byli pracownicy banku - doradcy kredytowi - bank podnosił zarzuty obejmujące ich ponadprzeciętną znajomość specyfiki kredytowej. Zarzuty banku zostały oddalone, a w uzasadnieniu ustnym Sąd wskazał, że w świetle orzecznictwa TSUE poziom wiedzy kredytobiorcy nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia statusu konsumenta, a jedynym kryterium jest cel zawieranej umowy.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska (BGŻ), Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.02.2020 r., sygn. akt: VI ACa 590/19, którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez naszą Kancelarię wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2019 r. (XXV C 814/17) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartej z BGŻ (Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., poprzednika prawnego BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.02.2020 r., sygn.: XXV C 2607/18, nakazujący Getin Noble Bank S.A. zapłatę na rzecz naszych Mocodawców kwoty 28.995,28 PLN i 41.983,69 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył też bank kosztami procesu. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego Getin Noble Bank z 2007 r. jest nieważna z uwagi na niedozwolony charakter klauzul przeliczeniowych.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19.02.2020 r., sygn.: I C 842/17, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Santander Bank Polska S.A. kwoty 14.100,22 PLN i 25.000,38 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu w całości. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Kredyt Bank (umowa Ekstralokum) z 2007 r. jest nieważna

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 20.02.2020 r., sygn.: VI C 1321/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę 64.132,53 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył też bank kosztami procesu w całości. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego Multiplan z 2006 r. zawarta z BRE Bank jest nieważna.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny z dnia 24.02.2020 r., sygn.: XVI C 1230/17, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od PKO BP S.A. kwotę 72.917,84 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu. Sąd stwierdził, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych była niemożliwość wypłaty transz kredytu w Złotych polskich, w związku z czym umowa nie została przez bank wykonana i jako taka, wraz z upływem terminów na wypłatę transz wygasła. Proces toczył się w realiach umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r.

Wyrok BPH S.A. (GE Money Bank). Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.03.2020 r., sygn.: VI C 793/19, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Bank BPH S.A. kwotę 45.659,53 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z GE Money Bank S.A. w 2006 r. jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG (Polbank EFG Eurobank Ergasias). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny, z dnia 6 lipca 2020 r., sygn.: XXV C 440/19, (SSO Tomasz Gal), zasądzający przeszło 97.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd stwierdził złotowy charakter dwóch umów kredytów indeksowanych zawartych z Polbank EFG Eurobank Ergasias, utrzymując oprocentowanie LIBOR + marża (odfrankowienie).

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, z dnia 14.07.2020 r., sygn.: I C 68/19, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 735.153,68 zł. Sąd stwierdził, że wobec niewiązania niedozwolonych klauzul przeliczeniowych, brak było podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu. Wyrok dotyczy umowy kredytu indeksowanego.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny, z dnia 15.07.2020 r., sygn.: I C 878/18, zasądzający od Getin Noble Bank S.A.na rzecz naszych Mocodawców, kwotę 27.307,59 zł i kwotę 11.925,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu. Są stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego Getin Bank S.A. z 2008 r. jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, z dnia 17.07.2020 r., sygn.: I ACa 390/19, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku sądu I instancji (Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt: I C 237/16), oddalającego w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu. Sąd uznał, że skutkiem uznania abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych jest złotowy charakter umowy, dokonał więc tzw. odfrankowienia. Wyrok zapadł w realiach umowy kredytu indeksowanego do franka. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 23.07.2020 r., sygn. akt: I ACa 83/20, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony na kwotę 234.545,22 zł, przez Santander Consumer Bank S.A. Wyrok zapadł w realiach składanego przez nas powództwa przeciwegzekucyjnego o pozbawienie wystawionego przez bank, w konsekwencji wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego, Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 24.07.2020 r., sygn. : I C 1308/17, nakazujący ING Bank Śląski S.A. zapłatę na rzecz naszych Klientów kwoty przeszło 46 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank kosztami procesu w całości. Sąd nakazał zwrot kwoty roszczenia tytułem zwrotu świadczeń nienależnych wynikających ze stwierdzenia, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna ex tunc.

Wyrok Getin Noble Bank S.A.. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt: XXV C 672/18, zasądzający od Getin Noble Bank S.A. na rzecz naszego Mocodawcy kwotę przeszło 42 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok mBank S.A., Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.09.2020 r., sygn. akt: I C 1027/19, powództwo mBank S.A. na kwotę ponad 444 tys. zł oddalone. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego BRE Bank z 2006 r. (tzw. stary portfel mBanku) jest nieważna.

Wyrok PKO BP, Wyrok Nordea Habitat, Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt: I C 215/16, pozbawiający wykonalności BTE na kwotę ponad 450.000 zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A. Umowa kredytu Nordea Habitat z 2008 r. jest nieważna.

Wyrok Santander Bank, Wyrok Bank Zachodni WBK S.A., Wyrok Kredyt Bank, Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 14.09.2020 r., sygn. akt: I C 116/20, pozbawiający w całości wykonalności BTE na kwotę 285.660,63 zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Kredyt indeksowany dawnego Kredyt Banku.

Wyrok Getin Noble Bank, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 17.09.2020 r., sygn. akt: III C 1241/15, w którym Sąd oddalił powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszemu Mocodawcy na kwotę ponad 153 tys. zł, w przeważającej części. Sąd stwierdził, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest tzw. odfrankowienie umowy. Umowa kredytu denominowanego do franka, samochodowego z 2008 r.

Wyrok Raiffeisen Bank International S.A., wyrok Polbank, wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.09.2020 r., sygn. akt: II C 2688/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International S.A. kwotę ponad 25.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat wynikających z tzw. odfrankowienia. Proces dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.

Wyrok mBank umowa Multiplan 2006, wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z 01 października 2020 r. (sygn.: I C 266/20), nakazujący mBank S.A. zapłatę na rzecz naszych Mocodawców kwoty przeszło 115.000 zł i przeszło 20.000 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu. Kwoty roszczeń zostały zasądzone tytułem świadczeń nienależnych na skutek stwierdzenia, że dwie umowy kredytów indeksowanych z 2006 r. (z niedozwoloną klauzulą przyznającą bankowi prawo do dowolnej zmiany oprocentowania, tzw. starego portfela) są nieważne.

Wyrok Getin Noble Bank S.A., Dom Bank, wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.10.2020 r. (sygn: I C 2118/18), którym Sąd oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. na kwotę ok. 170.000 zł, skierowane przeciwko naszym Mocodawcom. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że klauzule przeliczeniowe (indeksacyjne) znajdujące się w umowie kredytu Dom Bank są niedozwolone czego skutkiem jest nieważność umowy.

Wyrok mBank, BRE Bank mPlan, wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 09.10.2020 r. (sygn. akt: I C 843/20), nakazujący mBank S.A. zapłatę kwoty przeszło 32.000 zł na rzecz naszych Mocodawców, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych wynikających z nadpłat rat kredytowych. Sąd stwierdził, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowy kredytu mPlan są niedozwolone, a sama umowa ma charakter złotowy (odfrankowienie). Sąd zasądził także na rzecz naszych Mocodawców odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności.

Prawomocny wyrok PKO BP Nordea Habitat. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.10.2020 r.(sygn. akt: V Ca 2290/19), oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r. (sygn. akt: XVI C 632/17), w którym Sąd nakazał PKO BP zapłatę na rzecz naszych Mocodawców solidarnie kwotę blisko 70 tyś zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Roszczenia zasądzone zostały tytułem zwrotu świadczeń nienależnych - zwrotu nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego dawnego Nordea Bank (umowa Nordea-Habitat). Wyrok jest prawomocny!

Wyrok Santander Bank Polska Ekstralokum,. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z dnia 01.12.2020 r. (I C 540/17, Marta Bukaczewska, w którym Sąd stwierdził, że umowa Ekstralokum z 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz naszej Mocodawczyni od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 74.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienia w płatnościach. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że eliminacja niedozwolonych klauzul indeksacyjnych pociąga nieważność umowy, która w takiej sytuacji nie może się ostać.

Wyrok PKO BP MIX Hipoteczny. Nieważność umowy kredytu frankowego PKO BP. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Lech Skórski, II C 726/18) z dnia 23.12.2020 r., oddalający w całości powództwo główne PKO BP S.A. i oddalający w przeważającej części powództwo ewentualne banku. Sąd zasądził na rzecz banku jedynie 79.937,96 zł z pierwotnie dochodzonych przez PKO BP 150.954,69 CHF (powództwo główne), a następnie dochodzonych przez bank 456.681,87 zł (powództwo ewentualne). Sąd stwierdził, że umowa PKO BP MIX Hipoteczny jest nieważna. Jednocześnie Sąd uznał, że złożone przez naszych Mocodawców oświadczenie o potrąceniu jest ważne i zasądził na rzecz banku jedynie różnicę pomiędzy wypłaconymi transzami a spłaconymi ratami.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 29 grudnia 2020 r. (sygn. akt: III C 1228/17, SSO Agnieszka Rafałko), zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz naszego Mocodawcy kwotę 48.274,10 PLN i kwotę 24.350,30 CHF, powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, na skutek uznania, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna. Sąd obciążył bank bank w całości kosztami procesu.

Wyrok Deutsche Bank Polska S.A.! Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30 grudnia 2020 r., (sygn. akt: I C 559/17, SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha), zasądzający od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz naszych Mocodawców kwotę 182.791,50 PLN i kwotę 89.538,99 CHF powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, nas skutek uznania, że umowa kredytu denominowanego zawartego z Deutsche Bank jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok mBank (BRE Bank). Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.01.2021 r., (sygn. akt: I C 1164/20, SSO Andrzej Żelazowski) zasądzający na od mBank S.A. na rzecz naszej Mocodawczyni kwotę 126.054,59 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych na skutek stwierdzenia, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan”, zawarta z BRE Bank w 2008 r. jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 08.02.2021 r. (sygn. akt: XXIV C 2491/20, SSR del. Anna Zalewska), zasądzający od Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszych Mocodawców kwotę ponad 54.580,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, na skutek stwierdzenia, że umowa pożyczki denominowanej jest nieważna.

Wyrok BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 11.03.2021 r. (sygn. akt: I C 364/17, SSO Beata Grygiel - Stelina) zasądzający od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Mocodawców kwotę ponad 75.123,06 zł i 35.890 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego BPH z 2004 r. jest nieważna. Sąd obciążył bank kosztami procesu w całości.

Wyrok Raiffeisen Bank (Polbank). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 13.04.2021 r., sygnatura XXV C 2415/19, nakazujący bankowi zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 21.000 zł i ponad 30.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, w wyniku uznania, że dwie umowy kredytowe zawarte z Polbank (EFG Ergasias) są nieważne.. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok ING Bank Śląski. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 16.04.2021 r. (II C 341/19) zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od ING Bank Śląski S.A. kwotę przeszło 45.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna.

Wyrok Fortis Bank Polska (obecnie BNP Paribas) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.05.2021 r. (XXV C 1488/17) ustalający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska, którym sąd nakazał zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska kwoty ponad 106.000 zł i ponad 24.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Fortis Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 13.05.2021 r., sygn. XXVIII C 977/21 nakazujący zapłatę na rzecz naszego Mocodawcy od BNP Paribas Bank Polska kwotę blisko 90.000 zł i ponad 93.000. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawarta z Fortis Bank jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank (Metrobank). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 17.05.2021 r., sygnatura XXV C 2959/18), stwierdzający nieważność umowy kredytu zawartej z Noble Bank S.A. (umowa Metrobank) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank kwotę przeszło 118.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.05.2021 r., sygnatura I C 1169/19, zasądzający od Getin Noble Bank na rzecz naszych Mocodawców kwotę ponad 52.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego.

Wyrok PKO BP. Wyrok Własny Kąt Hipoteczny. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 27.05.2021 r. (III C 234/19) zasądzający na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska kwotę ponad 18.000 zł i ponad 32.000. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania, na skutek uznania, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.06.2021 r. (I ACa 185/21), którym sąd nakazał od Getin Noble Bank zapłatę na rzecz naszego Klienta kwoty przeszło 19.000 zł i ponad 42.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd obciążył Getin Noble Bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.07.2021 r. (XXVIII C 5136/21) zasądzający od Getin Noble Bank na rzecz naszych Mocodawców kwotę przeszło 21.000 zł i kwotę przeszło 23.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, na skutek uznania nieważności umowy kredytu. Sąd obciążył Getin Noble Bank w całości kosztami postępowania. Umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.

Wyrok Fortis Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.07.2021 r, sygnatura XXVIII C 5145/21, stwierdzający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska oraz zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska kwotę ponad 156.00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska Kredyt Banku. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 05.07.2021 r., sygnatura II C 836/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska zwrot świadczeń nienależnych w wysokości przeszło 11.000 zł i ponad 52.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, na skutek stwierdzenia, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.

Wyrok mBank (BRE Bank). Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 23.07.2021 r. , sygn. VI C 144/20, nakazujący zapłatę od banku na rzecz naszego Klienta kwoty przeszło 66 tys. zł, powiększonej o odsetki za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania. Proces toczył się w realiach sporu odnośnie umowy kredytu indeksowanego BRE Bank z 2008 r.

Wyrok Getin Noble Bank prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2021 r., sygn. akt: I ACa 622/20, w którym Sąd uwzględnił nasza apelację od niekorzystnego wyroku pierwszej instancji i zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (III C 1241/15), oddalając w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. i obciążając jednocześnie bank w całości kosztami procesu (wcześniej Sąd Okręgowy zasądził na rzecz banku kwotę ponad 4 tys. zł). Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego, którą Sąd uznał za nieważną. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 22.09.2021 r., sygn. XXVIII C 3585/21) ustalający nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias (dawny Polbank) oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty blisko 200 tys. zł i przeszło 44 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności.

Wyrok mBank prawomocny! Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 29.09.2021 r., sygn. I ACa 53/21 zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwoty przeszło 115 tys. zł i przeszło 20 tys. CHF powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że dwie umowy kredytów indeksowanych z 2006 r. (tzw. starego portfela) są nieważne. Sąd obciążył Bank w całości kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 11.10.2021 r., sygn. akt: I C 1622/18, którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszej Mocodawczyni na kwotę ponad 1,6 mln zł. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Bank (mPlan) jest nieważna.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 11.10.2021 r., sygn. akt: II C 589/20, nakazujący zapłatę na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwoty przeszło 155 tys. zł i przeszło 15 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok Bank Millennium. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 13.10.2021 r., sygn. akt: I C 2705/19, nakazujący zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę przeszło 57 tys. zł, powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna.

Wyrok Bank Millennium prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: I ACa 466/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Mocodawcy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2020 r., (sygn. akt: III C 1228/17), zasądzającego na rzecz naszego Mocodawcy od Bank Millennium S.A. kwotę przeszło 48 tyś. zł i kwotę przeszło24 tyś. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego Millennium jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: I C 3121/19, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę przeszło 37 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych wynikających z ustalenia nieważności umowy kredytowej.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: XXV C 726/20, nakazujący zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwoty przeszło 64 tys. zł i przeszło 32 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płątności, na skutek ustalenia nieważności umowy kredytu denominowanego (Umowa Kredytu Mieszkaniowego Raiffeisen Bank) zawarta z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt: XXVIII C 3440/21, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwoty przeszło 8 tys. zł i przeszło 21 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt: XXVIII C 5475/21, nakazujący zapłatę na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę blisko 230 tys. zł, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, na skutek uznania, że umowa kredytu denominowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 29.10.2021 r., sygn. akt: I ACa 102/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt: I C 319/20, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od Bank BPH S.A. kwotę ponad 89 tys. zł oraz obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych na skutek ustalenia, że umowa kredytu denominowanego z 2003 r. jest nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok mBank prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 08.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 251/18, w którym Sąd uwzględnił naszą apelację i zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. I C 240/17), zasądzając na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę przeszło 35 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Banku jest nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 12.11.2021 r., sygn. akt: I C 1318/18, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszym Mocodawcom na kwotę blisko 2 mln zł, wskazując, że kredytu indeksowanego dawnego BRE Bank (mPlan) jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 350/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.02.2021 r., sygn. akt: XXIV C 2491/20, zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa pożyczki denominowanej zawartej z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Bank Handlowy S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 14.12.2021 r., sygn. akt: I ACa 386/18, którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 158/17), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Handlowego S.A. kwotę ponad 93.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bank Handlowy S.A. jest nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Santander Bank Polska. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.12.2021 r., sygn. akt: I C 1138/21, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 101.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (umowa Ekstralokum) jest nieważna.

Wyrok Bank Millennium. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 17.12.2021 r., sygn. akt: I C 468/20, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę blisko 9 000 zł i ponad 50 000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami procesu, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna ex tunc.

Wyrok Bank Millennium. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny z dnia 17.12.2021 r., sygn. akt: XII C 200/21, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę przeszło 41 000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami procesu, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.

Wyrok Santander Bank Polska. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt: I C 374/20, którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka Ekstralokum, zawartej z Kredyt Bank S.A.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt: I C 409/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę przeszło 113.000 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami procesu. Sąd ustalił, że umowa kredytu denominowanego Nordea-Habitat z 2008 r. zawarta z Bankiem Nordea jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 28.12.2021 r., sygn. akt: VI ACa 441/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.04.2021 r., sygn. akt: XXV C 2415/19, zasądzającego od Raiffeisen Bank International AG kwotę przeszło 21 000 zł i przeszło 30 000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami procesu, w związku z uznaniem, że dwie umowy kredytów indeksowanych zawartych z EFG Ergasias - Polbank są nieważne.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 04.01.2022 r., sygn. akt: XXIV C 1183/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę przeszło 306 000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd uznał, że umowa kredytu Nordea-Habitat z 2007 r. jest nieważna i obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 05.01.2022 r., sygn. akt: I C 2832/20, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę przeszło 143 000 zł powiększoną o odsetki za opóźnienie w płatności. obciążający bank w całości kosztami procesu, w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea-Habitat z 2008 r. jest nieważna.

Wyrok PKO BP Kredyt Hipoteczny MIX. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 10.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 476/21, uwzględniający naszą apelację w części dotyczącej kursu właściwego do potrącenia oraz kosztów postępowania w sytuacji oddalenia powództwa głównego banku. Proces zakończył się prawomocnym stwierdzeniem nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego w PKO BP Hipoteczny MIX już w I instancji (Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23.12.2020 r., II C 726/18), postępowanie apelacyjne dotyczyło natomiast jedynie kursu, który miał być zastosowany do potrąceń i kwestii podziału kosztów procesu.

Wyrok Bank Millennium. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt: I C 1320/19, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę przeszło 17 000 zł i przeszło 51 000 CHF powiększone o odsetki za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego Millennium jest nieważna.

Wyrok Bank Millennium. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt: I C 1759/19, zasądzający od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Mocodawców kwotę blisko 50 000 zł powiększone o odsetki za opóźnienie w płatności. Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna i obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Getin Bank. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 693/21, utrzymujący w mocy korzystny dla naszych Mocodawców wyrok I instancji (wyrok SO w Warszawie z dnia 07.07.2021 r., XXIV C 2987/20) w zakresie w jakim sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z Getin Banku. Sąd oddalił żądanie zapłaty z uwagi na podniesiony w trakcie procesu przez bank zarzut potrącenia, oraz obciążył bank kosztami postępowania w całości.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 1158/17, w którym Sąd uwzględnił naszą apelację i zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 911/15), zasądzając na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwotę przeszło 81 000 zł powiększoną o odsetki za opóźnienie w płatności w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z EFG Eurobank Ergasias (Polbank), jest nieważna.

Wyrok Santander Consumer Bank. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt: I C 2095/20, zasądzający na rzecz naszej Mocodawczyni od Santander Consumer Bank S.A. kwotę przeszło 2 000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Kwota zasądzona została jedynie w niewielkiej części naszego roszczenia z uwagi na jego spełnienie przez bank w toku procesu. Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna i obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP, Nordea Bank Polska. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 13.01.2022 r., sygn. akt: I C 2805/20, ustalający nieważność umowy Nordea-Habitat zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska.

Wyrok BOŚ Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.01.2022 r., sygn. akt: I C 1149/21, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od BOŚ Bank S.A. kwotę przeszło 83 000 zł i przeszło 28 000 CHF powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, na skutek uznania, że umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok Banku Millennium. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.01.2022 r., sygn. akt: I C 1664/20, zasądzający od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych Mocodawców kwotę ponad 5 000 zł i ponad 35 000 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w wyniku uznania, że umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 14.01.2022 r. (XXIV C 83/22) stwierdzający nieważność umowy z mBank, zawartej z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty przeszło 178 000 zł i ponad 55 000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatnościach, obciążający bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 17.01.2022 r., sygn. akt: V ACa 531/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Mocodawcy wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 01.06.2021 r. (I C 1181/19), oddalającego w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę kwoty przeszło 418 000 zł z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 20.01.2022 r., sygn. akt: I C 1052/18, zasądzający od Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszego Mocodawcy kwotę przeszło 11 000 zł i ponad 17 000 CHF powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności. Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna i obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 27/21, którym Sąd zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.11.2020 r. (XXIV C 2296/20) odfrankowujący umowę kredytu indeksowanego zawartego z dawnym EFG Ergasias (Polbank), ustalając nieważność umowy i zasądzając dodatkowo od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 25 000 CHF.

Wyrok Santander Bank Polska. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I C 130/21, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Santander Bank Polska S.A. kwotę przeszło 120 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I C 240/21, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Getin Noble Bank S.A. kwotę przeszło 144 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z Noble Bank S.A. (tzw. umowa Metrobank) jest nieważna.

Wyrok PKO BP. Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I C 302/21, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę przeszło 95 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartego z dawnym Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna.

Wyrok PKO BP. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: III C 559/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę przeszło 177 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea-Habitat jest nieważna.

Wyrok PKO BP. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny wydał wyrok dnia 26.01.2022 r., sygn. akt: I C 2028/20, na korzyść naszych Mocodawców od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. W wyniku tego wyroku bank zostaje zobowiązany do zapłaty kwoty ponad 252.000 złotych, zwiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności. Ponadto, sąd nałożył na bank obowiązek zwrotu kosztów procesu, ponieważ uznano, że umowa kredytu denominowanego, która została zawarta z dawnym Nordea Bank Polska S.A., jest nieważna.

Wyrok Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, ogłoszony dnia 27.01.2022 r., sygn. akt: II C 1179/21, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 171 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania, uznając, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.

Wyrok PKO BP. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z datą 28.01.2022 r., sygn. akt: I C 1919/20, przyznający naszym Mocodawcom od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę powyżej 233 000 złotych, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd nałożył na bank pełne koszty postępowania, ponieważ uznał że umowa kredytu denominowanego (Własny Kąt Hipoteczny) jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z datą 01.02.2022 r., sygn. akt: I C 641/20, przyznający naszym Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwotę powyżej 108.000 złotych, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciąża bank pełnymi kosztami postępowania, ponieważ stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z datą 09.02.2022 r. (sygn. akt: I C 2226/19), odrzucający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. w sprawie żądania zapłaty kwoty przekraczającej 1,2 mln zł, argumentując, że umowa kredytu indeksowanego jest pozbawiona ważności.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.02.2022 r., sygn. akt: I C 2429/20, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 29.000 zł i ponad 60.000 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążając bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Bank Polski. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydziału Cywilnego, wydane dnia 10.02.2022 r., oznaczone sygnaturą akt: I ACa 634/21, odrzucający w głównej mierze apelację banku od korzystnego dla kredytobiorcy werdyktu Sądu Okręgowego w Warszawie z datą 27.05.2021 r. (sygn. akt: III C 234/19), na rzecz naszego Mocodawcy od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska przyznającego kwotę przekraczającą 18.000 złotych i ponad 32.000 franków szwajcarskich, obciążającego bank całkowicie kosztami postępowania. Sąd uznał, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, ogłoszone dnia 10.02.2022 r., sygn. akt: I C 1282/21, przyznając naszym Mocodawcą od Banku Millennium S.A. kwotę przekraczającą 54.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd nałożył na bank pełne koszty postępowania, ponieważ uznał umowę kredytu indeksowanego za nieważną.

Wyrok PKO Bank Hipoteczny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydziału Cywilnego z datą 14.02.2022 r., oznaczony sygnaturą akt: I ACa 461/18, w wyniku naszej apelacji zmienił pierwotny werdykt Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXIV C 1187/16), przyznający naszej Mocodawczyni od Pekao Bank Hipoteczny S.A. kwotę powyżej 126.000 złotych, w związku ze stwierdzeniem, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, datowana na 14.02.2022 r., oznaczona jako sygn. akt: I C 2046/20, przyznający naszemu Mocodawcy od Santander Consumer Bank S.A. Kwotę przekraczającą 11.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Bank został obciążony pełnymi kosztami procesu, ponieważ sąd orzekł, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.

Wyrok Bank Polski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z dnia 15.02.2022 r., sygn. akt: I C 1006/20, na korzyść naszych Mocodawców przeciwko Santander Bank Polska S.A., zasądzając kwoty poniżej 10.000 złotych oraz ponad 28.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami za opóźnienie. Bank ponosi pełne koszty postępowania, z powodu uznania umowy kredytu indeksowanego (znanej jako tzw. Ekstralokum) za nieważną.

Wyrok Millennium. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydziału Cywilnego z datą 15.02.2022 r., sygn. akt: VI ACa 347/20, w wyniku apelacji stron, zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 1337/19). W rezultacie Sąd przyznał naszym Mocodawcom kwotę przekraczającą 87.000 franków szwajcarskich oraz dodatkowo ponad 34.000 złotych od Banku Millennium S.A. Mimo to, Sąd oddalił część wcześniej przyznanych odsetek, uwzględniając zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank, i obarczył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polski S.A. Wyrok Sądu Rejonowego w Chrzanowie I Wydziału Cywilnego z datą 16.02.2022 r., sygn. akt: I C 325/21, przyznający naszym Mocodawcom od Santander Bank Polska S.A. kwotę przekraczającą 61.000 złotych, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Bank zostaje obciążony wszystkimi kosztami postępowania, ponieważ Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego, zawarta w dawnej Kredyt Banku (nazywana tzw. Ekstralokum), jest nieważna.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydziału Cywilnego z datą 17.02.2022 r., sygn. akt: I C 1179/16, unieważniający całkowicie wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Santander Consumer Bank S.A. ze względu na brak uzasadnionych przyczyn do wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z datą 17.02.2022 r., sygn. akt: I C 2179/20, przyznając naszym Mocodawcom od mBank S.A. kwotę przekraczającą 26.000 złotych oraz ponad 35.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Bank został obciążony wszystkimi kosztami postępowania, gdyż sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego, zawarta w dawnej Bre Banku, jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydziału Cywilnego z dnia 21.02.2022 r., oznaczone sygnaturą akt: I ACa 103/21, zmieniając zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: I C 930/19) w wyniku naszej apelacji. W efekcie Sąd zasądził na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwotę powyżej 39.000 złotych oraz ponad 26.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, przyznając jednocześnie bankowi pełne koszty postępowania. Decyzja wynikała z uznania, że umowa kredytu indeksowanego, którą dawniej zawarł Polbank, jest nieważna.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z datą 21.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 587/20 w którym Sąd na skutek apelacji banku uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie (I C 888/19) i przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja ta wynikała z faktu, że Sąd I instancji nie zajął stanowiska w kwestii ewentualnego zasądzenia na rzecz banku kwot związanych z nieważną umową kredytową. Sąd Apelacyjny wyraźnie stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego, zawarta z BRE Bankiem (obecnie mBank), jest nieważna, (co potwierdza stanowisko Sądu Okręgowego). Niemniej jednak Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd Okręgowy powinien zbadać, czy w takiej sytuacji faktycznej możliwe jest przyznanie bankowi jakichkolwiek kwot w związku z nieważną umową, czego Sąd I instancji nie uczynił.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydziału Cywilnego z datą 23.02.2022 r., sygn. akt: V ACa 700/21, w wyniku którego Sąd oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od pierwotnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: II C 836/20), zmieniając jedynie kwestię związanych odsetek i uwzględniając zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank. Bank został obarczony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego z datą 23.02.2022 r., sygn. akt: XXVIII C 3546/21, przyznające naszym Mocodawcom od mBank S.A. kwotę powyżej 10.000 złotych oraz ponad 35.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania, ponieważ sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego, zawarta dawniej z Bre Bankiem (mBank), jest nieważna.

Wyrok Deutsche Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydziału Cywilnego z datą 28.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 416/21, w wyniku, której Sąd oddalił apelację Deutsche Bank S.A. od pierwotnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: I C 559/17), zmieniając jedynie kwestię związanych odsetek. Bank został obarczony pełnymi kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego, która została zawarta z Deutsche Bank PBC w 2008 roku.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG . Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydziału Cywilnego z datą 02.03.2022 r., sygn. akt: I C 73/20/S, przyznając naszym Mocodawcom od Raiffeisen Bank International AG kwotę przekraczającą 15.000 złotych oraz ponad 10.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania, gdyż sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego, zawarta dawniej z Polbankiem, jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydziału Cywilnego z datą 08.03.2022 r., sygn. akt: XXIV C 2563/20, odrzucając w pełnym zakresie roszczenie Raiffeisen Bank International AG przeciwko naszej Mocodawczyni, motywując to stwierdzeniem, że umowa kredytu indeksowanego, która była zawarta dawniej z Polbankiem, jest nieważna.

Wyrok PKO BP S.A .Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie I Wydziału Cywilnego z datą 09.03.2022 r., sygn. akt: I C 1480/15, unieważniając wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego na kwotę przekraczającą 930.000 złotych, w przypadku sprawy przeciwko PKO BP S.A. Decyzja ta oparta jest na stwierdzeniu, że umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2007 roku jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydziału Cywilnego z datą 10.03.2022 r., sygn. akt: VI ACa 709/20, na skutek apelacji obu stron, zmieniając wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXV C 440/19). W wyniku zmian Sąd zasądził na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwotę przekraczającą 36.000 złotych oraz ponad 43.000 franków szwajcarskich w związku z nieważnością dwóch umów kredytowych. Sąd oddalił jednak roszczenia dotyczące odsetek i uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank, obciążając przy tym bank kosztami postępowania w wysokości 97 procent. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych, które zostały zawarte w dawnym Polbanku.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z datą 14.03.2022 r., sygn. akt: I C 2827/20, przyznając naszym Mocodawcom od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę przekraczającą 262.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Bank zostaje obciążony pełnymi kosztami postępowania, ponieważ sąd stwierdził, że umowa kredytu denominowanego, która była zawarta dawniej z BGŻ S.A., jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydziału Cywilnego z datą 17.03.2022 r., sygn. akt: VI ACa 757/18, odrzucił apelację banku od korzystnego dla naszego Mocodawcy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXV C 342/17), zasądzając na rzecz naszego Mocodawcy od Getin Noble Bank S.A. kwotę powyżej 71.000 złotych wraz z odsetkami. Sąd Apelacyjny zmienił podstawę rozstrzygnięcia z odfrankowienia na nieważność.

Wyrok Bank Polski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z datą 21.03.2022 r., sygn. akt: I C 875/21, przyznając naszej Mocodawczyni od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę powyżej 105.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Bank zostaje obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydziału Cywilnego z datą 22.03.2022 r., sygn. akt: I ACa 654/21, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: I C 268/20) w wyniku naszej apelacji. Sąd ustalił nieważność umowy zawartej dawniej z BRE Bankiem w 2005 r. (mPlan) i zasądził na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę przekraczającą 144.000 złotych oraz ponad 27.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Bank zostaje obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydziału Cywilnego, wydany dnia 22.03.2022 r. (sygn. akt: I C 1333/20), zasądzając na rzecz naszego Mocodawcy od mBank S.A. kwotę przekraczającą 64.000 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie. Bank zostaje obciążony pełnymi kosztami postępowania. Sprawa dotyczy tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem w kontekście umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2010 r.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego, ogłoszona dnia 22.03.2022 r. (sygn. akt: I C 1342/18), przyznając naszej Mocodawczyni od Santander Bank Polska S.A. kwotę przekraczającą 383.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Bank zostaje obciążony pełnymi kosztami postępowania, ponieważ sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej dawniej z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, ogłoszone dnia 24.03.2022 r. (sygn. akt: I C 2052/20), przyznając naszemu Mocodawcy od Getin Noble Bank S.A. kwotę powyżej 26.000 złotych oraz prawie 21.000 franków szwajcarskich. Bank został obciążony wszystkimi kosztami postępowania, ponieważ sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego.

Wyrok Millennium S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XVI Wydziału Cywilnego, wydany dnia 25.03.2022 r. (sygn. akt: XVI C 778/20), przyznający naszym Klientom od Banku Millennium S.A. kwotę przekraczającą 57.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w związku z tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Bank zostaje obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydziału Cywilnego, ogłoszony dnia 25.03.2022 r. (sygn. akt: XXIV C 511/19), nakładający na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) obowiązek zapłaty naszym Mocodawcom nieco ponad 112.000 złotych oraz ponad 114.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi. Bank zostaje również zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów postępowania, gdyż sąd uznał umowę kredytu denominowanego (dawny Nordea) za nieważną.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydziału Cywilnego, ogłoszony dnia 29.03.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 63/21), na mocy, którego Sąd uwzględnił naszą apelację, zmieniając wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.11.2020 r. (sygn. akt: XXV C 515/19). W efekcie tego, Sąd przyznał naszemu Mocodawcy od Raiffeisen Bank International AG kwotę przekraczającą 100.000 złotych oraz ponad 68.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Apelacja banku została oddalona, a bank został obciążony kosztami procesu we wszystkich instancjach.

Wyrok Banku BPH S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, I Wydziału Cywilnego, ogłoszony dnia 31.03.2022 r. (sygn. akt: I ACa 635/21), w którym Sąd w zasadzie potwierdził korzystny dla naszych Mocodawców wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11.03.2021 r. (sygn. akt: I C 364/17). Sąd ten zasądził na rzecz naszych Mocodawców od Banku BPH S.A. kwotę przekraczającą 75.000 złotych i niecałe 36.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2004 roku jest nieważna.

Wyrok Bank PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z dnia 31.03.2022 r., sygn. akt V ACa 162/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.12.2020 r., sygn. akt II C 1327/19,). Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz naszych Mocodawców od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) kwotę przekraczającą 113.000 złotych oraz niecałe 65.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Dodatkowo, bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania za obie instancje. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego, którą Sąd uznał za nieważną.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydziału Cywilno-Odwoławczego, datowany na 31.03.2022 r. (sygn. akt: V Ca 1222/21), oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 9.10.2020 r. (sygn. akt: I C 843/20). Wyrok ten zasądził na rzecz naszych Mocodawców kwotę przekraczającą 32.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, wydany dnia 4.04.2022 r. (sygn. akt: I C 359/21), przyznający naszemu Mocodawcy od Banku Millennium S.A. kwotę przekraczającą 23.000 złotych oraz ponad 34.000 CHF wraz z odsetkami. Ponadto, sąd obciążył bank wszelkimi kosztami postępowania. Wyrok ten wynika z uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną.

Wyrok Bank Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, XII Wydziału Cywilnego, z dnia 5.04.2022 r. (sygn. akt: XII C 272/20/P), przyznający naszemu Mocodawcy od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 69.000 złotych wraz z odsetkami. Dodatkowo, sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Banku Millennium S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, XII Wydziału Cywilnego, z dnia 5.04.2022 r. (sygn. akt: XII C 837/20/P), przyznający naszemu Mocodawcy od Banku Millennium S.A. kwotę nieco mniejszą niż 35.000 złotych wraz z odsetkami. Ponadto, sąd nałożył na bank pełne koszty postępowania. Decyzja ta wynika z uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG . Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 6.04.2022 r. (sygn. akt: I C 343/20), przyznający naszemu Mocodawcy od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 12.000 złotych oraz nieco poniżej 50.000 franków szwajcarskich. Ponadto, sąd obciążył bank całkowitymi kosztami postępowania. Taka decyzja wynika z uznania umowy kredytu indeksowanego (związanego z dawnym Polbankiem) za nieważną.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 8.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1943/20), zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od PKO BP S.A. kwotę ponad 305.000 złotych wraz z odsetkami. Dodatkowo, sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Taki wyrok wynika z uznania umowy kredytu denominowanego (związanego z dawnym Nordea Bank Polska S.A. jako Nordea-Habitat) za nieważną.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 12.04.2022 r. (sygn. akt: I C 3020/20), zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od PKO BP S.A. kwotę ponad 63.000 złotych oraz kwotę ponad 7.000 szwajcarskich franków wraz z odsetkami. Dodatkowo, sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 20.04.2022 r. (sygn. akt: I C 2535/21), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 322.000 złotych wraz z odsetkami. Dodatkowo, sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Powyższy wyrok został wydany w związku z uznaniem umowy kredytu denominowanego zawartej w 2007 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.) za nieważną.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, II Wydziału Cywilnego Odwoławczego, z dnia 21.04.2022 r. (sygn. akt: II Ca 1505/21), uwzględniający złożoną przez naszą stronę apelację, uchylający wcześniejszy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 16.04.2021 r. (sygn. akt: I C 747/20/S) i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd stwierdził, że poprzednio Sąd Rejonowy nie rozpatrzył istoty sprawy w odpowiedni sposób. Dodatkowo, Sąd Okręgowy orzekł, że umowa kredytu indeksowanego typu "Ekstralokum," zawarta z dawnym Kredyt Bankiem (obecnie Santander Bank Polska S.A.), jest nieważna.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydziału Cywilnego, z dnia 25.04.2022 r. (sygn. akt: I ACa 116/21), oddalający złożoną przez mBank S.A. apelację od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.11.2020 r. (sygn. akt: I C 866/19). W owym wyroku Sąd Okręgowy przesłankowo uznał umowę kredytu indeksowanego za nieważną.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 25.04.2022 r. (sygn. akt: I C 2459/20), zasądzający na rzecz naszej Mocodawczyni od mBank S.A. kwotę przekraczającą 100.000 zł wraz z odsetkami. Wyrok ten został wydany w kontekście uznania umowy kredytu za nieważną ze względu na abuzywność klauzul indeksacyjnych.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, I Wydziału Cywilnego, z dnia 26.04.2022 r. (sygn. akt: I C 2003/21), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwotę przekraczającą 22.000 zł oraz ponad 17.000 CHF wraz z odsetkami. Wyrok ten oparty został na uznaniu abuzywności klauzul indeksacyjnych w umowie, co skutkowało jej nieważnością.

Wyrok od mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 27.04.2022 r. (sygn. akt: I C 988/21), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę przekraczającą 122.000 zł wraz z odsetkami. Wyrok ten oparty został na stwierdzeniu abuzywności klauzul indeksacyjnych, co doprowadziło do nieważności umowy kredytu indeksowanego oraz aneksu, który pozwalał na indeksację kwoty kredytu w oparciu o kurs CHF.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 27.04.2022 r. (sygn. akt: I C 1955/20), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę przekraczającą 188.000 zł oraz niespełna 14.000 CHF wraz z odsetkami. Wyrok ten opiera się na stwierdzeniu nieważności umowy kredytu, która wynika z abuzywności klauzul denominacyjnych. Umowa ta została zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska.

Wyrok Banku Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 27.04.2022 r. (sygn. akt: I C 2572/21), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę przekraczającą 7.000 zł oraz niespełna 21.000 CHF wraz z odsetkami. Wyrok ten został wydany w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych, co skutkowało nieważnością umowy kredytu.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 28.04.2022 r. (sygn. akt: I C 763/20), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwotę przekraczającą 48.000 zł oraz niespełna 29.000 CHF wraz z odsetkami.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 29.04.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 4553/21), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę przekraczającą 67.000 zł oraz niespełna 35.000 CHF wraz z odsetkami. Wyrok ten został wydany w związku z nieważnością umowy zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 04.05.2022 r. (sygn. akt: I C 1708/20), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę przekraczającą 204.000 zł wraz z odsetkami. Wyrok ten został wydany w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych, które skutkowały nieważnością umowy kredytowej.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, II Wydział Cywilny, z dnia 09.05.2022 r. (sygn. akt: II C 99/18), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwotę przekraczającą 41.000 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 09.05.2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 11948/21), zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Raiffeisen Bank International AG kwotę przekraczającą 88.000 zł oraz ponad 28.000 CHF wraz z odsetkami.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 09.05.2022 r. (sygn. akt: I C 629/21), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę przekraczającą 374.000 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 09.05.2022 r. (sygn. akt: I C 2907/20), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwotę przekraczającą 296.000 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 11.05.2022 r. (sygn. akt: I C 393/21), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwotę przekraczającą 17.000 zł oraz ponad 43.000 CHF wraz z odsetkami.

Wyrok Banku BPH S.A .Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 11.05.2022 r. (sygn. akt: I C 2999/20), zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Banku BPH S.A. kwotę przekraczającą 194.000 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 12.05.2022 r. (sygn. akt: I C 2602/20), oddalający powództwo przeciwko Santander Bank Polska S.A. na podstawie uwzględnienia zarzutu potrącenia zgłoszonego przez bank. Sąd uznał nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym Kredyt Bankiem S.A.

Wyrok Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 12.05.2022 r. (sygn. akt: I C 2958/20), ustalający nieważność umowy zawartej z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od banku kwotę ponad 80.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, V Wydział Cywilny, z dnia 12.05.2022 r. (sygn. akt: V ACa 105/20), oddalający w całości apelację PKO BP S.A. oraz zmieniający na skutek naszej apelacji wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 05.11.2019 r. (sygn. akt: I C 662/18) w ten sposób, że Sąd zasądził od naszej Mocodawczyni na rzecz PKO BP S.A. kwotę ok. 440.000 zł (wcześniej była to kwota 870.000 zł) wraz z odsetkami w związku z przyjęciem, że umowa kredytu zawarta z Nordea Bank Polska w 2007 r. jest nieważna.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z dnia 13.05.2022 r. (sygn. akt: V ACa 338/19), w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: II C 851/17), zasądzając na rzecz naszego Mocodawcy od mBank S.A. kwotę ponad 85.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 16.05.2022 r. (sygn. akt I C 634/21), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwoty ponad 36.000 zł i niespełna 57.000 CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego z Nordea Bank Polska (Umowa Nordea-Habitat).

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 16.05.2022 r. (sygn. akt I C 2404/20), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 45.000 zł i ponad 57.000 CHF wraz z odsetkami

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydziału Cywilnego, datowany na 16 maja 2022 roku, z sygnaturą akt VI C 19/22, zasądzający naszemu Mocodawcy od mBank kwotę przewyższającą 66.000 złotych wraz z odsetkami. To rozstrzygnięcie jest wynikiem uznania abuzywności klauzul indeksacyjnych, co skutkuje nieważnością umowy.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, wydane przez I Wydział Cywilny w dniu 17 maja 2022 roku (sygn. akt I C 3098/20), nakłada na Bank Millennium S.A. obowiązek zasądzenia na rzecz naszych Klientów sumy przekraczającej 8.000 złotych oraz niespełna 135.000 franków szwajcarskich, wraz z należnymi odsetkami. Ponadto, bank zostaje obciążony w całości kosztami procesu.

Wyrok Getin Bank S.A. Wyrok XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, ogłoszony w dniu 17 maja 2022 roku (sygn. akt XXVIII C 2090/22), stwierdza nieważność umowy zawartej z Getin Bank S.A. oraz nakłada na Getin Noble Bank S.A. obowiązek zasądzenia na rzecz naszych Mocodawców sumy przekraczającej 546.000 złotych, wraz z odsetkami za opóźnienie. Ponadto, bank jest obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok V Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, ogłoszony w dniu 18 maja 2022 roku (sygn. akt VI Ca 764/20), odrzucił w całości apelację przedstawiciela banku od korzystnego dla naszego Mocodawcy orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 24 lutego 2020 roku (sygn. akt XVI C 1230/17). Sąd ten zasądził na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę nieco mniejszą niż 73.000 złotych wraz z odsetkami, obarczając bank pełnymi kosztami procesu.

Wyrok Bank International AG. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, z dnia 19.05.2022 r. (sygn. akt: VI ACa 479/21), w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił w zasadzie korzystny odfrankawiający wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 153/20), zasądzając na rzecz naszego Mocodawcy od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 36.000 zł i ponad 53.000 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (tzw. Umowa Kredytu Mieszkaniowego) zawartego z Raiffeisen Bank Polska S.A. jest nieważna.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 20.05.2022 r. (sygn. akt I C 1223/19), zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 74.000 zł wraz z odsetkami.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 25.05.2022 r. (sygn. akt I C 774/18), ustalający nieważność umowy zawartej z BRE Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę ponad 292.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 25.05.2022 r. (sygn. akt V Ca 984/20), oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1321/17), zasądzającego od mBank S.A. kwotę ponad 64.000 zł oraz obciążającego bank w całości kosztami procesu.

W dniu 30 maja 2022 roku, Sąd Rejonowy w Lubinie, I Wydział Cywilny, pod numerem akt: I C 1366/21, wydał orzeczenie, w którym całkowicie odrzucił pozew złożony przez TU Europa S.A. przeciwko naszym Mocodawcom, w którym żądano wypłaty kwoty przekraczającej 61.000 złotych jako odszkodowanie na rzecz banku w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. Sąd wyraźnie wskazał, że wynikającą z nieprawidłowości postanowień umownych (denominacyjnych) abuzywnością jest nieważność umowy.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Szczecinie, ogłoszony w dniu 30 maja 2022 roku (sygn. akt I C 1503/21), przyznał na korzyść naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę przekraczającą 258.000 złotych wraz z należnymi odsetkami. Ponadto, nakładając na bank pełne koszty postępowania. (Umowa Nordea-Habitat).

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie, ogłoszony w dniu 31 maja 2022 roku (sygn. akt I C 1807/20), przyznał naszym Mocodawcom od PKO BP S.A. kwotę przekraczającą 22.000 złotych oraz ponad 18.000 franków szwajcarskich wraz z należnymi odsetkami. Bank PKO BP S.A. został obciążony pełnymi kosztami procesu.

Wyrok Santander Bank Polska. Wyrok I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Katowicach, ogłoszony w dniu 1 czerwca 2022 roku (sygn. akt I C 509/21), przyznał naszym Mocodawcom od Santander Bank Polska kwotę przekraczającą 113.000 złotych oraz ponad 35.000 franków szwajcarskich wraz z odpowiadającymi odsetkami. Całkowity koszt procesu został nałożony na bank Santander Bank Polska S.A.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie, ogłoszony w dniu 1 czerwca 2022 roku (sygn. akt I C 1868/20), przyznał naszym Mocodawcom od PKO BP S.A. sumę przekraczającą 49.000 złotych oraz ponad 28.000 franków szwajcarskich wraz z odpowiadającymi odsetkami. Pełny koszt procesu został obciążony bank PKO BP S.A.

Wyrok Banku Millennium S.A. Wyrok VIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, ogłoszony w dniu 3 czerwca 2022 roku (sygn. akt VIII C 861/18), zasądził przyznanie naszym Klientom od Banku Millennium S.A. kwoty przekraczającej 38.000 złotych wraz z odpowiadającymi odsetkami

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie z datą 8 czerwca 2022 roku (sygn. akt I C 343/22) przyznał naszym Mocodawcom kwotę przekraczającą 634.000 złotych wraz z odpowiednimi odsetkami od Banku Millennium S.A.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ogłoszony w dniu 9 czerwca 2022 roku (sygn. akt: II Ca 3579/21), odrzucił apelację banku od korzystnego dla naszych Mocodawców orzeczenia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (sygn. akt: I C 58/19). W wyniku tego orzeczenia, Bank Millennium S.A. zobowiązany został do wypłaty naszym Klientom sumy przekraczającej 57.000 złotych wraz z odsetkami.

Wyrok Millennium Bank S.A. Wyrok XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, wydany dnia 12 czerwca 2022 roku (sygn. akt XII C 1472/20/P), nakłada na Millennium Bank S.A. zobowiązanie do wypłaty naszemu Mocodawcy kwoty przekraczającej 15.000 złotych oraz ponad 10.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami. Dodatkowo, bank zostaje obciążony całkowitymi kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, wydany przez I Wydział Cywilny w dniu 15 czerwca 2022 roku (sygn. akt I C 345/20), nałożył na Raiffeisen Bank International AG obowiązek zapłaty naszym Mocodawcom sumy przekraczającej 67.000 złotych oraz niespełna 42.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami. Dodatkowo, bank został obciążony całkowitymi kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wydany przez I Wydział Cywilny w dniu 20 czerwca 2022 roku (sygn. akt I ACa 611/20), zasądził odrzucenie apelacji PKO BP S.A. od korzystnego dla naszego Mocodawcy wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 20 grudnia 2019 roku (sygn. akt XII C 324/18), który całkowicie unieważnił bankowy tytuł egzekucyjny.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, wydany w dniu 20 czerwca 2022 roku (sygn. akt II C 1947/20), zasądził na rzecz naszego Mocodawcy od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę przekraczającą 140.000 złotych oraz ponad 8.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, w dniu 22 czerwca 2022 roku (sygn. akt I C 561/21), zasądził na korzyść naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę przewyższającą 166.000 złotych, wraz z naliczonymi odsetkami. Jednocześnie bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, w dniu 23 czerwca 2022 roku (sygn. akt I C 916/20), zasądził naszym Mocodawcom kwotę przekraczającą 42.000 franków szwajcarskich (CHF), obciążając bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w dniu 24 czerwca 2022 roku (sygn. akt XXVIII C 19149/21), ustala nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z dawnym BRE Bankiem (tzw. stary portfel mBanku). Ponadto, Sąd zasądza na rzecz naszych Mocodawców kwotę przekraczającą 434.000 złotych wraz z odsetkami, obciążając bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, w dniu 28 czerwca 2022 roku (sygn. akt I C 121/20), zasądza na rzecz naszego Mocodawcy od Santander Bank Polska S.A. sumę przekraczającą 65.000 złotych oraz ponad 21.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami. Jednocześnie nakłada pełne koszty postępowania na bank.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, w dniu 28 czerwca 2022 roku (sygn. akt I C 1960/20), zasądził na rzecz naszej Mocodawczyni kwoty przekraczające 3.000 złotych oraz ponad 57.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami. Ponadto, Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 28.06.2022 r., sygn. akt VI ACa 711/21, oddalający niemalże w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszej Mocodawczyni wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.07.2021 r. (XXV C 3491/20) zasądzającego od banku kwotę ponad 85.000 zł w związku z nieważnością umowy.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, wydany w dniu 29.06.2022 r. oznaczony sygnaturą akt I C 887/21. zasądził od BNP Paribas Bank Polska zapłaty naszym Mocodawcom kwoty wynoszącej prawie 38.000 złotych i ponad 90.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami. Ponadto, bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania sądowego.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, ogłoszony w dniu 29.06.2022 r. pod sygnaturą akt I C 1629/21. Zasądził od banku PKO BP S.A. wypłacenie naszym Mocodawcom kwoty przekraczającej 296.000 złotych, wraz z odsetkami. Dodatkowo, bank został obciążony pełnymi kosztami prowadzonego postępowania sądowego.

Wyrok Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, ogłoszony w dniu 29.06.2022 r. pod sygnaturą akt I C 2320/20, zasądził od banku Bank Polska S.A. wypłacenie naszym Mocodawcom kwoty zbliżającej się do 159.000 złotych oraz ponad 74.000 franków szwajcarskich, wraz z należącymi się odsetkami. Ponadto, bank został obciążony kosztami całego procesu sądowego.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt V Ca 2608/19, w którym Sąd oddalił w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszego Mocodawcy wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30.10.2017 r. (II C 2115/17) zasądzającego od banku kwotę blisko 40 tys. zł w związku z odfrankowieniem umowy zawartej z dawnym Polbankiem.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, wydany przez I Wydział Cywilny w dniu 04.07.2022 r. o numerze sygnatury akt I C 237/21, zasądził na korzyść naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę przekraczającą 38.000 złotych oraz ponad 77.000 franków szwajcarskich, wraz z należnymi odsetkami. Ponadto, Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, wydany przez I Wydział Cywilny w dniu 04.07.2022 r. pod sygnaturą akt I C 368/21, zasądził dla naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG sumy przekraczające 20.000 złotych oraz ponad 37.000 franków szwajcarskich, wraz z należnymi odsetkami. Ponadto, Sąd obciążył bank całkowitymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, wydany przez I Wydział Cywilny w dniu 04.07.2022 r. o numerze sygnatury akt I C 749/21, zasądził dla naszych Mocodawców kwoty przekraczające 12.000 złotych oraz ponad 26.000 franków szwajcarskich, wraz z odsetkami. Jednocześnie, Sąd obciążył mBank S.A. całkowitymi kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, wydany przez I Wydział Cywilny w dniu 04.07.2022 r. o numerze sygnatury akt I C 1294/17, zasądza naszemu Mocodawcy kwotę 155.000 złotych, wraz z odsetkami, i obciąża bank (PKO BP S.A.) całkowitymi kosztami postępowania.

Wyrok Banku Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu I Wydział Cywilny, ogłoszony 05.07.2022 r. o numerze sygnatury akt I C 297/22, jest korzystny dla naszych Mocodawców, ponieważ Sąd całkowicie odrzucił powództwo Banku Millennium S.A., które miało na celu żądanie zapłaty kwoty przekraczającej pół miliona złotych z tytułu rzekomego zadłużenia wynikającego z wypowiedzonej umowy kredytowej. Ponadto, Sąd obciążył bank całością kosztów postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, ogłoszony 06.07.2022 r. o numerze sygnatury akt I C 120/20, zasądził na rzecz naszego Mocodawcy od Santander Bank Polska S.A. zapłatę kwoty przekraczającej 384.000 złotych wraz z odsetkami. Co więcej, bank został obciążony całkowitymi kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, ogłoszony 06.07.2022 r. o numerze sygnatury akt I C 204/21, zasądził na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. zapłaty kwoty przekraczającej 327.000 złotych wraz z odsetkami. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego ogłoszonym 06.07.2022 r. o numerze sygnatury akt I C 253/20, Sąd zdecydował o uznaniu umowy kredytowej zawartej w 2008 roku z Fortis Bankiem za nieważną. W wyniku tego rozstrzygnięcia, sąd zasądził na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska S.A. zapłaty kwoty przekraczającej 7.000 złotych i ponad 44.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami. Dodatkowo, bank został obciążony całkowitymi kosztami postępowania.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydziału Cywilnego ogłoszonym w dniu 06.07.2022 r. w sprawie o sygnaturze akt I C 1404/21, Sąd stwierdził nieważność umowy zawartej w 2008 roku z ING Bank Śląski S.A.

Wyrok Banku BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z dnia 06.07.2022 r., o sygnaturze akt I C 2230/19, zasądzający na korzyść naszych Mocodawców od Banku BPH S.A. kwoty przekraczające 3.000 złotych oraz ponad 35.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami. Ponadto, Sąd obciążył bank wszystkimi kosztami postępowania.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.07.2022 r., o sygnaturze akt I CSK 2227/22, Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Getin Noble Bank S.A. w związku z korzystnym dla naszego Mocodawcy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.06.2021 r., sygn. akt I ACa 185/21.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziału Cywilnego z dnia 08.07.2022 r., o sygnaturze akt I C 2032/20/K, zasądził na rzecz naszych Mocodawców od Santander Bank Polska S.A. kwotę przekraczającą 62.000 złotych wraz z odsetkami. Ponadto, Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydziału Cywilnego, z dnia 08.07.2022 r., sygn. akt XXV C 2200/18, zasądził na rzecz naszych Mocodawców od Santander Bank Polska S.A. kwotę przekraczającą 31.000 złotych oraz kwotę ponad 16.000 szwajcarskich franków wraz z odsetkami. Co więcej, Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydziału Cywilnego, z dnia 11.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 522/21, oddalił w znacznej mierze apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.05.2021 r. (sygn. akt XXV C 1488/17). Sąd Apelacyjny nie przyznał jedynie części zasądzonych w nim odsetek, jednocześnie obciążając bank pełnymi kosztami postępowania apelacyjnego

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 12.07.2022 r., sygn. akt I C 2010/21, zasądził na rzecz naszej Mocodawczyni od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty przekraczającej 33.000 złotych i ponad 9.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami. Jednocześnie obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 13.07.2022 r., sygn. akt I C 54/20, zasądził na rzecz naszych Mocodawców od Banku BPH S.A. kwotę przekraczającą 60.000 złotych i ponad 31.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami. Jednocześnie bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania

Wyrok Banku Millennium S.A. Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 13.07.2022 r., sygn. akt I C 243/21, zasądził na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę zbliżającą się do 69.000 złotych wraz z odsetkami. Jednocześnie bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego, z dnia 14.07.2022 r., sygn. akt I C 2074/21, zasądził na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę przekraczającą 17.000 złotych wraz z odsetkami oraz ponad 50.000 franków szwajcarskich. Jednocześnie bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydziału Cywilnego, z dnia 14.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 111/21, dokonujący zmiany w zaskarżonym przez nas wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.12.2020 r. (XXV C 421/20). W rezultacie Sąd zasądził na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę przekraczającą 152.000 franków szwajcarskich wraz z odsetkami oraz obciążył bank całkowitymi kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydziału Cywilnego, z dnia 14.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 275/19, Sąd dokonał zmiany wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.12.2018 r. (III C 565/17) na skutek naszej apelacji. W wyniku tych zmian, Sąd zasądził na rzecz naszej Mocodawczyni od PKO BP S.A. kwotę przekraczającą 252.000 złotych oraz ponad 28.000 franków szwajcarskich, obciążając bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.07.2022 r., o sygn. akt I C 618/22, którym sąd oddalił w całości powództwo ING Bank Śląski S.A. o zapłatę sald wypowiedzianej umowy kredytowej. Sąd ustalił, że umowa kredytu w frankach jest nieważna.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy I Wydział Cywilny z dnia 20.07.2022 r., o sygn. akt I C 57/22, oddalający w całości powództwo Banku Millennium S.A. o zapłatę tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania w tym kosztami zastępstwa procesowego.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 20.07.2022 r., o sygn. akt III C 74/20, w którym Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny z dnia 20.07.2022 r., o sygn. akt XXVII Ca 1683/18, zmieniający zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 3648/16). Z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych i nieważność umowy, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 31 tys. zł wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. 

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.07.2022 r., o sygn. akt I ACa 225/22, w którym Sąd oddalił w pełni apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 5145/21), który stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z Fortis Bankiem. 

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 21.07.2022 r., o sygn. akt XXIV C 636/17 w którym Sąd uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 39 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu indeksowanego, zawarta w dawnym GE Banku Mieszkaniowym (GE Money Bank). Dodatkowo, Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 22.07.2022 r., o sygn. akt XII C 1076/18 w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, oddalił w całości powództwo główne zgłoszone przez Santander Consumer Bank S.A., oddalając w znacznej części powództwo ewentualne oraz zasądził na rzecz naszej Klientki od banku kwotę ponad 58 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd wskazał, że bankowi nie przysługuje tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 25.07.2022 r., o sygn. akt XXVIII C 17716/21, w którym Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 124 tys. zł. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu indeksowanego zawartego w Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 29.07.2022 r., o sygn. akt VI ACa 705/19, oddalający całkowicie apelację banku od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 763/19), w którym Sąd, zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 408 tys. CHF wraz z odsetkami. Sprawa odnosiła się do umowy kredytu denominowanego, która została zawarta z Raiffeisen Bank Polska, znanej również jako Umowa Kredytu Mieszkaniowego.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 01.08.2022 r., o sygn. akt I C 1140/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami, równocześnie obciążając Santander Bank Polska S.A. kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa Ekstralokum zawarta w Kredyt Banku.

Wyrok Alior Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.08.2022 r., o sygn. akt XXIV C 2477/20, w którym Sąd całkowicie uwzględnił nasze powództwo oraz, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Alior Banku S.A. kwoty ponad 3 tys. zł i 56 tys. CHF z odsetkami. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w 2010 r. z Alior Bankiem, znanej jako Megahipoteka.

Wyrok Credit Agricole Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.08.2022 r., o sygn. akt I C 1556/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z Lukas Bank S.A. w 2007 r. oraz zasądził na rzecz naszej Klientki od Credit Agricole S.A. kwotę ponad 119 tys. zł wraz z odsetkami. Wyrok został wydany dwa miesiące po złożeniu pozwu.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.08.2022 r., o sygn. akt I C 3191/21, ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego w Kredyt Banku (Ekstralokum), oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 155 tys. zł i 51 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.08.2022 r., o sygn. akt I C 180/21/K, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 15 tys. zł i 3 tys. CHF wraz z odsetkami. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym GE Money Banku.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.08.2022 r., o sygn. akt I C 2610/20, przysądzający naszym Klientom kwotę blisko 150 tys. zł wraz z odsetkami od Banku BPH S.A.. W werbalnych uzasadnieniach wyroku, Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2006 r. została uznana za nieważną.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2022 r.,o sygn. akt I C 321/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 70 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Decyzja dotyczyła umowy kredytu indeksowanego, zawartej w GE Money Banku.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2022 r.,o sygn. akt I C 2333/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 18 tys. zł wraz z odsetkami oraz ponad 42 tys. CHF. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2022 r., o sygn. akt I C 144/22, dotyczący umowy kredytu indeksowanego zawartego w Getin Banku. Sprawa po zaledwie 5 miesiącach od złożenia pozwu zakończyła się decyzją o uwzględnieniu powództwa o wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością naszej Klientki.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny z dnia 29.08.2022 r., o sygn. akt I C 900/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Santander Consumer Bank S.A., oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 150 tys. zł.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 31.08.2022 r., o sygn. akt VI ACa 57/19, w którym na skutek apelacji Raiffeisen Bank International AG od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.10.2018 r. (XXV C 711/17) Sąd Apelacyjny zmienił jedynie w niewielkim stopniu w/w wyrok, oddalając odsetki i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Jednocześnie, Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartej w dawnym Polbanku (EFG Ergasias Eurobank).

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 31.08.2022 r., o sygn. akt III C 1153/19, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG ponad 107 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowani. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu denominowanego zawarta w dawnym Polbanku.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 31.08.2022 r., o sygn. akt III Ca 101/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, oddalił w całości apelację ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 24.07.2020 r. (I C 1308/17) zasądzającego na rzecz naszych Klientów ponad 46 tys. zł wraz z odsetkami. 

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 02.09.2022 r., o sygn. akt V ACa 211/22, potwierdzający stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.07.2021 r. (XXVIII C 5136/21) w kwestii nieważności umowy kredytowej zawartej z Getin Bankiem. Sąd Apelacyjny oddalił zgłoszone przez naszych Klientów powództwo jedynie z powodu zarzutu potrącenia, co było zgodne z wcześniejszym orzeczeniem Sądu Okręgowego.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 07.09.2022 r., o sygn. akt XXVII Ca 412/21, który po rozpatrzeniu apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 07.12.2020 r. (VI C 1584/17), został zmieniony, zasądzając na rzecz naszych Klientów ponad 49 tys. zł wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu mBanku S.A. w całości kosztami postępowania w tym kosztami zastępstwa procesowego. W efekcie naszej apelacji, zmieniono podstawę rozstrzygnięcia z odfrankowienia na uznanie umowy za nieważną.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 07.09.2022 r., o sygn. akt III C 1852/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów ponad 120 tys. zł z odsetkami, oraz w związku z nieważnością umowy kredytowej jednocześnie obciążający Getin Noble Bank S.A. w całości kosztami postępowania. 

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.09.2022 r., o sygn. akt I C 1584/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 75 tys. zł z odsetkami. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 13.09.2022 r., o sygn. akt XXV C 2707/20, w którym Sąd uwzględnił w całości nasze powództwo, oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 123 tys. zł z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 14.09.2022 r., o sygn. akt V Ca 279/22, w którym Sąd oddalił apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18.10.2021 r. (I C 3121/19). Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.09.2022 r., o sygn. akt I C 2051/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z bankiem BPH S.A. w 2005 r. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Pekao S.A. kwoty ponad 345 tys. zł i ponad 79 tys. zł z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Wyrok został wydany zaledwie dwa miesiące po złożeniu pozwu. 

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 20.09.2022 r., o sygn. akt: V ACa 90/22, w którym Sąd oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2021 r. (XXVIII C 3440/21) zasądzającego kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 21 tys. CHF z odsetkami, w związku z nieważnością umowy dawnego Polbanku.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt V ACa 38/22, w którym Sąd oddalił w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.11.2021 r. (I C 1318/18), oddalającego w pełni roszczenia banku w wysokości 2 milionów złotych z powodu uznania umowy kredytu za nieważną (bank wnosił roszczenie w związku z wypowiedzeniem umowy.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., o sygn. akt 1673/21, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i umowy kredytu budowlanego które zostały zawarte w 2006 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 188 tys. zł i blisko 60 tys. CHF.

Wyrok GE Money Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., o sygn. akt I C 2272/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. w 2006 r , zasądzając na rzecz naszej Klientki od Banku BPH kwotę ponad 205 tys. zł wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu banku w całości kosztami postępowania. Wyrok wydano w rekordowe 1,5 miesiąca od dnia złożenia pozwu.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., o sygn. akt I C 2596/21, w którym Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. ponad 95 tys. zł oraz ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych, umowa kredytu została uznana za nieważną.

Wyrok Nordea Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.09.2022 r., o sygn. akt I C 151/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Nordea Bank Polska S.A. w 2008 r. oraz zasądzający od banku PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 214 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.09.2022 r., o sygn. akt I C 792/22, w którym Sąd oddalił w pełni żądanie główne Getin Noble Bank S.A. z tytułu wypowiedzianej umowy oraz w związku z nieważnością umowy, zasądził kwotę ponad 199 tys. zł wraz z odsetkami, jednocześnie oddalając powództwo ewentualne w pozostałym zakresie.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 23.09.2022 r., o sygn. akt VI ACa 204/19, dokonujący niewielkich zmian w korzystnym dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.12.2018 r. (XXV C 2576/18), oddalający część zasądzonych na ich korzyść odsetek. Sąd obciążył Raiffeisen Bank International AG pełnymi kosztami procesu, nie uwzględniając zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.09.2022 r., o sygn. akt I C 3529/21, w którym Sąd zasądził od BNP Paribas Bank Polska S.A. ponad 84 tys. zł i ponad 40 tys. CHF wraz z odsetkami. Sprawa dotyczyła, uznanej przez Sąd za nieważną, umowy kredytowej zawartej w dawnym Banku Gospodarki Żywnościowej.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.09.2022 r., o sygn. akt I C 699/20, w którym Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 42 tys. zł i ponad 37 tys. CHF z odsetkami, oraz obciążył bank w pełni kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 28.09.2022 r., o sygn. akt I C 732/17, w którym Sąd orzekł na korzyść naszych Klientów kwoty ponad 20 tys. zł i ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank BPH S.A. został w pełni obciążony kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu indeksowanego zawarta w GE Money Banku.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.10.2022 r., o sygn. akt I C 2159/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 24 tys. zł wraz z odsetkami oraz ponad 50 tys. CHF, przy jednoczesnym obciążeniu banku pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.10.2022 r., o sygn. akt I C 2376/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 123 tys. zł z odsetkami oraz ponad 64 tys. CHF.

Wyrok Bank BPH S.A Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 5.10.2022 r., o sygn. akt I ACa 912/19, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.05.2019 r. (I C 1434/18), zasądzając na rzecz naszego Klienta od Banku BPH S.A. kwoty ponad 55 tys. zł i ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami. W ustnych uzasadnieniach wyroku Sąd stwierdził, że umowa kredytowa, zawarta w GE Money Banku w 2006 r., została uznana za nieważną z uwagi na abuzywność klauzuli indeksacyjnej.

Wyrok Deutsche Banku Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny z dnia 5.10.2022 r., o sygn. akt I C 1542/17, oodalający w całości powództwo główne i prawie w całości powództwo ewentualne Deutsche Banku (z uwzględnieniem naszego zarzutu potrącenia, co istotnie osłabiło roszczenia banku wynikające z uznania za nieważne dwóch umów kredytowych denominowanych w EUR z 2010 roku.). Sąd podkreślił że bank nie ma podstaw aby domagać się tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Wyrok mBank S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5.10.2022 r., o sygn. akt XXVII Ca 2007/17, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22.05.2017 r. (I C 3258/16), w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy,zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A kwotę ponad 69 tys. zł wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu banku pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6.10.2022 r., o sygn. akt I C 960/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 286 tys. zł z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu denominowanego zawarta w Banku BGŻ S.A.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6.10.2022 r., o sygn. akt I C 2145/20, w którym Sąd, w związku z nieważności umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 75 tys. zł z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu banku pełnymi kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 6.10.2022 r., o sygn. akt XXVIII C 10135/22, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 35 tys. zł i ponad 16 tys. CHF wraz z odsetkami.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 7.10.2022 r., o sygn. akt I C 3233/21, w którym Sąd, z uwagi na nieważność umowy kredytu, zasądził na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 244 tys. zł wraz z odsetkami.

Wyrok BPH Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 10.10.2022 r., o sygn. akt XXVIII C 5162/22, orzekający na rzecz naszej Klientki obowiązek zapłaty przez BPH S.A. ponad 26 tys. zł wraz z odsetkami. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu pierwotnie złotowego, zawarta w dawnym GE Money Banku, która na mocy aneksu została indeksowana do CHF. Sąd przywrócił umowie pierwotny kształt uznając aneks za nieważny. 

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 12.10.2022 r., o sygn. akt I C 1514/17, w którym Sąd, zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 219 tys. i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania. Podstawą rozstrzygnięcia było tzw. odfrankowienie, co oznacza, że umowa pozostaje ważna jako kredyt w złotych, ale oprocentowany jest na zasadach kredytu denominowanego w frankach (Umowa PLN+LIBOR). 

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 12.10.1022 r., o sygn. akt XXVII Ca 1865/19, w którym, na skutek naszej apelacji został zmiony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 19.02.2019 r. (I C 2533/18) który zasądzał kwotę ponad 30 tys. zł na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium. Nowy wyrok Sądu Okręgowego zasądził na korzyść naszych Klientów od Banku Millennium łączną kwotę ponad 62 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 14.10.2022 r., o sygn. akt XXIV C 1491/19, w którym Sąd ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w dawnym BRE Banku oraz zasądził na rzecz naszej Klientki ponad 568 tys. zł z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu mBanku S.A. kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Odwoławczy z dnia 17.10.2022 r., o sygn. akt II Ca 323/21, oddalający apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z dnia 01.12.2020 r. (I C 540/17), ustalającego nieważność umowy zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).

Wyrok Bank Ochrony Środowiska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.10.2022 r., o sygn. akt XXV C 164/22, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Ochrony Środowiska kwotę ponad 53 tys. CHF z odsetkami.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., o sygn. akt I C 842/20, w którym Sąd, z związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 22 tys. zł i 30 tys. CHF z odsetkami.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., o sygn. akt I C 2577/20,  w którym Sąd, z związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 53 tys. zł i 43 tys. CHF z odsetkami.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., o sygn. akt XXV C 1409/20,  w którym Sąd, z związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 21 tys. zł i 32 tys. CHF z odsetkami.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., o sygn. akt XXV C 1499/21, odnoszący się do umowy kredytu denominowanego która została zawarta w dawnym BGŻ S.A., i uznana pzez Sąd za nieważną. Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 220 tys. zł i 39 tys. CHF z odsetkami, jednocześnie obciążając pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.10.2022 r., o sygn. akt IV C 1573/19, w którym Sąd, z związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 100 tys. i ponad 63 tys. CHF z odsetkami.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2022 r., o sygn. akt XXVIII C 179/21, w którym Sąd, zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 99 tys. zł i ponad 85 tys. CHF z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Na podstawie przesłanek, Sąd uznał umowę kredytu zawartą z Nordea Bank Polska S.A. w 2007 roku za nieważną.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 24.10.2022 r., o sygn. akt I ACa 1699/21, całkowicie odrzucający apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.10.2021 r. (I C 1622/18), który oddalił powództwo banku na kwotę ponad 1,6 mln zł. Sąd zgodził się z naszym stanowiskiem i stwierdził, że nie ma możliwości wydania decyzji dotyczącej ewentualnego roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, ponieważ podstawa powództwa przedstawiona przez bank ograniczała się wyłącznie do umowy.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia I Wydział Cywilny z dnia 24.10.2022 r., o sygn. akt I C 687/16, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 26 tys. zł i 6 tys. CHF z odsetkami.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 24.10.2022 r., o sygn. akt II Ca 571/22, zmieniający zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 20.01.2022 r. (I C 563/20/S). Sąd uzwględniając naszą apelację, zasądził, że Santander Consumer Bank S.A. zobowiązany jest do zapłaty naszym Klientom kwoty przekraczającej 53 tys. zł z tytułu nieważności umowy kredytowej, wraz z odsetkami. Ponadto, Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.10.2022 r., o sygn. akt I C 3599/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A kwoty ponad 32 tys. zł i ponad 67 tys. CH, jednocześnie obciążając bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.10.2022 r., o sygn. akt I C 821/20, w którym Sąd, ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z BRE Bankiem S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.10.2022 r., o sygn. akt I C 1780/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank pełnymi kosztami postępowania. Sprawa odnosiła się do umowy kredytu indeksowanego, która została zawarta w byłym Polbanku.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 27.10.2022 r., o sygn. akt VI C 3459/19, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.10.2022 r., o sygn. akt I ACa 1276/20, w którym Sąd, oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.10.2020 r. (I C 2118/18) oddalającego w całości powództwo banku z tytułu wypowiedzianej umowy kredytowej. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania. Sąd zgodził się z opinią Sądu Pierwszej Instancji w kwestii nieważności umowy.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.11.2022 r., o sygn. akt I C 2620/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 158 tys. zł i ponad 2 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 4.11.2022 r., o sygn. akt VI ACa 554/21, zmieniający częściowo zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.05.2021 r. (XXV C 2959/18). W wyniku zmiany, powództwo zostało oddalone, a bank w całości obciążony kosztami postępowania. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd wskazał, że dokonana korekta wyroku wynikała wyłącznie z efektywnego podniesienia przez bank zarzutu potrącenia, a jednocześnie utrzymał stanowisko co do nieważności umowy kredytowej.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 4.11.2022 r., o sygn. akt VI ACa 1020/21, w którym Sąd, oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2021 r. (XXV C 726/20). Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. 

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 8.11.2022 r., o sygn. akt I C 2301/19,  w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwoty ponad 77 tys. zł i ponad 2 tys. CHF wraz z odsetkami.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 9.11.2022 r., o sygn. akt XXIV C 167/20, ustalający nieważność umowy zawartej z BGŻ S.A., oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. ponad 202 tys. zł i 68 tys. CHF wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu banku pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 10.11.2022 r., o sygn. akt II C 1349/18, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 44 tys. zł i 7 tys. CHF wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk–Południe w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 10.11.2022 r., o sygn. akt I C 2170/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 64 tys. zł wraz z odsetkami. Dodatkowo Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu indeksowanego zawarta z GE Money Bank S.A.

Decyzja Sądu Najwyższego z dnia 16.11.2022 r. (sygn. akt I CSK 2885/22). Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej zgłoszonej przez Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.11.2021 r. (V ACa 650/21).

Wyrok Bank BPH S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., o sygn. akt I C 1113/17, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu indeksowanego zawarta z GE Money Bank S.A. 

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., o sygn. akt I C 504/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys. zł i 77 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 17.11.2022 r., o sygn. akt I ACa 1108/22, w którym Sąd oddalił w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30.05.2022 r. (I C 1503/21). Bank został obciążony kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytowa zawarta w 2007 r. w Nordea Bank Polska S.A.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.11.2022 r., o  sygn. akt I C 1508/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kwoty, zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 61 tys. zł i 47 tys. CHF z odsetkami. Sąd obciążył Bank w pełni kosztami postępowania.  Przedmiotem sprawy była umowa kredytu denominowanego zawartego w 2006 r. z Raiffeisen Bank Polska (Umowa Kredytu Mieszkaniowego).

Wyrok PKO BP S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.11.2022 r., o sygn. akt XXVIII C 5404/21, w którym Sąd ustalił nieważność dwóch umów kredytowych oraz umowy pożyczki zawartych z PKO BP S.A oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys. zł i 129 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy były umowy kredytowe Własny Kąt Hipoteczny oraz umowy pożyczki hipotecznej.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r., o sygn. akt I C 777/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 106 tys. zł z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bank S.A.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r., o sygn. akt I C 2849/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 25 tys. zł i 41 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny zawarta w 2008 r.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.11.2022 r., o sygn. akt XXVII Ca 543/21, w którym Sąd oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (I C 1881/17), przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r., o sygn. akt I C 1155/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 9 tys. zł i ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Deutsche Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.11.2022 r., o sygn. akt I C 2260/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank Polska S.A. kwoty ponad 99 tys. zł i ponad 81 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.11.2022 r., o sygn. akt I C 764/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 203 tys. zł i 41 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. 

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 25.11.2022 r., o sygn. akt XXIV C 2571/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 21 tys. zł i 30 tys. CHF wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytowa zawarta z dawnym Polbankiem.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.11.2022 r., o sygn. akt I C 530/21 w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwoty ponad 53 tys. zł i ponad 102 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29.11.2022 r., o sygn. akt I C 2187/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A. z Żubrem) kwoty ponad 147 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 29.11.2022 r., o sygn. akt VI ACa 82/19, w którym Sąd oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2018 r. (XXV C 712/17).

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 30.11.2022 r., o sygn. akt XXVIII C 15017/22, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i 59 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. 

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 30.11.2022 r., o sygn. akt V Ca 63/22, w którym Sąd, oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 04.11.2021 r. (II C 1016/18) oraz obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu zawarta w 2008 r. w dawnym Polbanku. 

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 1.12.2022 r., o sygn. akt I C 2375/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 11 tys. zł i 34 tys. CHF z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu indeksowanego zawarta z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).

Wyrok Kredyt Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 1.12.2022 r., o sygn. akt I C 1825/20, w którym Sąd, przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank S.A. (tzw. Ekstralokum), odrzucając jednak roszczenie o zapłatę skierowane przeciwko Santander Bank Polska S.A. ze względu na przedstawiony przez bank zarzut potrącenia. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5.12.2022 r., o sygn. akt II Ca 1110/22, w którym Sąd oddalił apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (I C 2095/20). Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5.12.2022 r., o sygn. akt II Ca 1360/22, w którym Sąd oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (XII C 272/20/P). Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 6.12.2022 r., o sygn. akt XXVIII C 16960/22, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 260 tys. zł z odsetkami. Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu indeksowanego zawarta z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny z dnia 6.12.2022 r., o sygn. akt XII C 731/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 50 tys. zł wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu indeksowanego zawarta z GE Money Bank S.A.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6.12.2022 r., o sygn. akt I C 1153/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 48 tys. zł wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytowa zawarta z dawnym Polbankiem.

Wyrok BNP Paribas Polska Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 7.12.2022 r., o sygn. akt I ACa 1028/22, w którym Sąd oddalił apelację BNP Paribas Polska od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.05.2022 r. (I C 1202/21) przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania. Decyzja została wydana po upływie sześciu miesięcy od rozstrzygnięcia w I instancji. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu denominowanego zawartego w BGŻ S.A.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 8.12.2022 r., o sygn. akt IV C 957/19, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na korzyść naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 31 tys. zł i 23 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytowa zawarta z dawnym Polbankiem.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 9.12.2022 r., o sygn. akt II C 3784/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 85 tys. zł z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu indeksowanego zawarta z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 9.12.2022 r., o sygn. akt I C 481/21, w którym Sąd, ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego (mieszkaniowego) zawartego z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz zasądził na korzyść naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 55 tys. zł i 19 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 9.12.2022 r., o sygn. akt 1768/19, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę ponad 164 tys. zł z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa zawarta z Nordea Bank Polska S.A.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.12.2022 r., o sygn. akt I C 2645/22, w którym Sąd oddalił w całości żądanie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz zasądził jedynie niewielką część roszczenia o zwrot kapitału w związku z nieważnością umowy kredytowej zawartej w GE Money Banku.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 13.12.2022 r., o sygn. akt II Ca 1364/22, w którym Sąd oddalił w znacznej części apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 05.04.2022 r. (XII C 837/20/P), zmienił go jedynie w kwestii odsetek, a także obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.12.2022 r., o sygn. akt I C 2208/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 55 tys. zł i ponad 134 tys. CHF wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta w dawnym Kredyt Banku (Ekstralokum).

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.12.2022 r.,o sygn. akt I C 2007/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 48 tys. zł z odsetkami i 8 tys. CHF jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 16.12.2022 r., o sygn. akt II C 2578/19, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., o sygn. akt I C 2216/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwotę ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytowa zawarta z dawnym Kredyt Bankiem (Ekstralokum).

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., o sygn. akt II C 1914/20, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 30 tys. zł i ponad 92 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego zawartego w Raiffeisen Bank Polska (Umowa Kredytu Mieszkaniowego).

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., o sygn. akt X C 192/22, nakazujący wykreślenie 0 w związku z nieważnością umowy – hipoteki zapisanej na rzecz Getin Noble Banku S.A. oraz obciążające bank kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., o sygn. akt I C 150/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 51 tys. zł i ponad 72 tys. CHF z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. 

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., o sygn. akt I C 2549/20, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 5 tys. zł i ponad 46 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu, która została zawarta z dawnym Polbankiem.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., o sygn. akt IV C 1019/19, w którym Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwoty ponad 88 tys. zł i ponad 57 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu, która została zawarta zz Kredyt Bankiem (Ekstralokum).

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., o sygn. akt IV C 1033/19, w którym Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 327 tys. zł i ponad 110 tys. CHF wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bankiem S.A..  

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., o sygn. akt IV C 1409/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 109 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., o sygn. akt XXVIII C 9847/21, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny, oraz zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwoty ponad 171 tys zł i ponad 80 tys. CHF z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.12.2022 r., o sygn. akt I C 885/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Banku Polska S.A. kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 41 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy zawartej w 2006 r. z Fortis Bankiem Polska S.A..

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 22.12.2022 r., o sygn. akt II C 137/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Banku S.A. kwotę ponad 54 tys. zł z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 27.12.2022 r., o sygn. akt I C 865/21, orzekający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 55 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi XII Wydział Cywilny z dnia 27.12.2022 r., o sygn. akt XII C 586/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Banku S.A. kwotę ponad 170 tys. zł z odsetkami. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania. 

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.12.2022 r., o sygn. akt I C 2709/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 21 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania. 

Postanowienie Sądu Najwyższego z 28.12.2022 r. (sygn. akt I CSK 4428/22), odrzucające rozpatrzenie skargi kasacyjnej złożonej przez Santander Bank Polska S.A. w sprawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.02.2022 r. (V ACa 700/21).

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 29.12.2022 r., sygn. akt I C 3171/20, orzekający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 183 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd stwierdził nieważność umowy zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz obciążył bank kosztami postępowania. 

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r., o sygn. akt I C 417/18, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez BGŻ S.A.. Sąd przesłankowo uznał nieważność umowy oraz obciążył BNP Paribas Bank Polska S.A. kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r., o sygn. akt I C 1794/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwoty ponad 93 tys. zł i ponad 46 tys. CHF wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Sąd uznał nieważność umowy kredytu zawartej z dawnym Kredyt Bankiem (Ekstralokum). 

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 31.12.2022 r., sygn. akt XII C 1273/22/P, w którym Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 63 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A..

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 03.01.2023 r., o sygn. akt I ACa 323/22, oddalający w znacznej części apelację Banku Millennium od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.01.2022 r. (I C 1320/19), zmieniając go wyłącznie w kwestii odsetek oraz obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., o sygn. akt I C 979/22, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Banku S.A. kwotę ponad 29 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., o sygn. akt I C 1062/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., o sygn. akt III C 1536/19, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 89 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., o sygn. akt I C 1511/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 185 tys. zł i ponad 43 tys. CHF wraz z odsetkami, oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem BGŻ S.A..

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 5.01.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 5592/22, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 52 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w grudniu 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A..

Wyrok Bank Millenium S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 9.01.2023 r., o sygn. akt I C 37/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millenium S.A. kwotę ponad 34 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 9.01.2023 r., o sygn. akt I C 1758/20, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 59 tys. zł i ponad 46 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A..

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2023 r., o sygn. akt I C 1302/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 128 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2023 r., o sygn. akt I C 1585/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 77 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A..

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 12.01.2023 r., o sygn. akt VI ACa 299/20, uchylający do ponownego rozpoznania nasz jedyny niekorzystny wyrok przeciwko Getin Noble Bank tj. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 roku (sygnatura akt XXV C 1629/17). Decyzja sądu apelacyjnego wynikała z przyjęcia przez naszego Klienta statusu przedsiębiorcy po stronie kredytobiorców. Ostatecznie sprawa zakończyła się zawarciem ugody pozasądowej.

Wyrok Bank Millennium Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.01.2023 r., o sygn. akt I C 3493/22, w którym Sąd, stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Bankiem Millennium, oraz zasądził na rzecz naszego Klienta ponad 154 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. 

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, o sygn. akt V ACa 181/20, oddalający apelację mBanku S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. (sygnatura akt II C 897/17). Jedyna zmiana dokonana przez Sąd apelacyjny dotyczyła obszaru odsetek.

Wyrok Bank BPH S.A. Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku IX Wydział Cywilny z dnia 16.01.2023 r., o sygn. akt IX C 467/19, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 47 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu z GE Money Bankiem S.A.. 

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 18.01.2023 r., o sygn. akt II C 1072/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwotę ponad 72 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy zawartej z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.01.2023 r., o sygn. akt I C 2241/20, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 573 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z GE Money Bankiem.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.01.2023 r., o sygn. akt I C 1632/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszej Klientki od Getin Noble Banku S.A. kwoty ponad 131 tys. zł i ponad 80 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 20.01.2023 r., o sygn. akt XXIV C 2468/20, w którym Sąd orzekł na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty ponad 9 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy zawartej w dawnym Polbanku. 

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.01.2023 r., o sygn. akt I C 1463/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 236 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.01.2023 r., o sygn. akt II Ca 2146/22, w którym Sąd oddalił w całości apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 12.06.2022 r. (XII C 1472/20/P) oraz obciążył bank kosztami postępowania. 

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 23.01.2023 r., o sygn. akt XXV C 1687/22, stwierdzający nieważność umowy kredytowej zawartej z mBank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta kwoty ponad 88 tys. zł i ponad 53 tys. CHF z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.01.2023 r., o sygn. akt V Ca 281/22, modyfikujący, na skutek apelacji obu stron, wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 15.10.2021 r. (I C 2068/19). W wyniku stwierdzenia nieważności umowy kredytu, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę o ponad 700 zł wyższą, odrzucając jednocześnie apelację banku i obciążając go kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.01.2023 r., o sygn. akt I C 880/21, w którym Sąd, w związku nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 15 tys. zł i ponad 36 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce I Wydział Cywilny z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt I C 1047/19, w którym Sąd, w związku nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwotę ponad 38 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 26.01.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 11804/21, w którym Sąd, w związku nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 186 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 27.01.2023 r., o sygn. akt I ACa 512/21, który, na skutek apelacji obu stron, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 02.02.2021 r. (I C 254/20), poprzez zasądzenie na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 49 tys. CHF z odsetkami. Sąd oddalił w całości apelację banku oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Getin Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r., o sygn. akt I C 445/21, w którym Sąd ustalił nieważność umowy zawartej z Getin Bank S.A., oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Banku S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i ponad 80 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r., o sygn. akt I C 2817/21, orzekający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 37 tys. CHF i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej Własny Kąt Hipoteczny.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r., o sygn. akt I C 2890/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 222 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy Własny Kąt Hipoteczny.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 02.02.2023 r., o sygn. akt I ACa 1648/21, odrzucający apelację Getin Noble Banku S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25.08.2021 r. (I C 561/19), w którym umowa kredytu została uznana za nieważną.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 03.02.2023 r., sygn. akt I ACa 511/21, który na skutek apelacji obu stron, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.01.2021 r. (I C 1164/20), poprzez zasądzenie łącznie na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. dochodzoną przez nas kwotę w związku z nieważnością umowy kredytu. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 03.02.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 17644/21, w którym Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 102 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Fortis Bankiem Polska S.A.. 

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.02.2023 r., o sygn. akt I C 2784/20, w którym Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 109 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A., którą Sąd uznał przesłankowo za nieważną.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt I C 698/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 71 tys. zł i ponad 23 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.02.2023 r., o sygn. akt I C 1633/21, w którym Sąd, w zwiążku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 263 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt II C 1165/22, ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A.. Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 335 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt I CSK 6032/22, w którym Sąd Najwyższy odrzucił przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I ACa 116/21).

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 09.02.2023 r., o sygn. akt VI ACa 90/22, oddalający w znacznej części apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2021 r. (XXVIII 5475/21), uwzględniając ją jedynie w zakresie części odsetek. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2023 r., o sygn. akt I C 1554/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z BRE Bankiem S.A. oraz zasądził na rzecz naszej Klientki od mBanku S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 19 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2023 r., o sygn. akt I C 1668/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 47 tys. zł i ponad 5 tys. CHF z odsetkami, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Nordea Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 13.02.2023 r., o sygn. akt I C 3444/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 249 tys. zł z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. 

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2023 r., o sygn. akt I C 1750/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 73 tys. CHF z odsetkami, oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2023 r., o sygn. akt I C 1069/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 109 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawartego z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).

Wyrok mBank S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.02.2023 r., o sygn. akt I C 3846/21, w którym Sąd, ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z BRE Bankiem S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.02.2023 r., o sygn. akt I C 420/21, orzekający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 147 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16.02.2023 r., sygn. akt I C 639/19, orzekający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i ponad 57 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., o sygn. akt I C 880/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A., oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 166 tys. zł i ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., o sygn. akt I C 142/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bankiem S.A., oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 32 tys. zł z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny z dnia 17 lutego 2023 r., o sygn. akt II Ca 622/22, w którym Sąd, w przeważającej części odrzucił apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 11.01.2022 r. (I C 1759/19/S), modyfikując go jedynie w kwestii odsetek oraz obciążając bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millenium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., o sygn. akt 2256/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millenium S.A. niemal 14 tys. zł i ponad 25 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r.,o sygn. akt I C 527/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. ponad 30 tys. zł i ponad 4 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta w 2008 r. z GE Money Bank S.A.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.02.2023 r., o sygn. akt I C 2273/22, w którym Sąd, ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bank S.A., oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od banku kwoty 198 tys. złotych wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok ING Bank Śląskim Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.02.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 7263/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z ING Bankiem Śląskim, oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od banku kwoty 266 tys. złotych i blisko 52 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. 

Wyrok Santander Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.02.2023 r., o sygn. akt I C 217/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bankiem S.A., oraz zasądził od Santander Banku S.A. kwoty ponad 350 tys. złotych i blisko 93 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. 

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.02.2023 r., o sygn. akt II Ca 871/22, odrzucający apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 10.02.2022 r. (I C 1282/21). Sąd stwierdził nieważność umowy oraz obciążył bank kosztami postępowania. 

Wyrok PKO BP S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 24.02.2023 r., o sygn. akt II C 173/22, orzekający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. ponad 250 tys. zł i ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2006 r.. 

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 27.02.2023 r., o sygn. akt I ACa 696/22, odrzucający w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (XXVIII C 3546/21), i obciążający bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Millennium Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.02.2023 r., o sygn. akt I C 1566/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Millennium Bank S.A. kwotę ponad 230 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. 

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny z dnia 28.02.2023 r., o sygn. akt XXVII Ca 1765/21, odrzucający w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 21.05.2021 r. (I C 1169/19), i obciążający bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 28.02.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 9772/21,w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A., oraz zasądził kwotę ponad 146 tys. złotych wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 02.03.2023 r., o sygn. akt: I ACa 983/21, który na skutek naszej apelacji, zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2021 r. (I C 996/19), orzekając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 37 tys. zł i ponad 23 tys. CHF z odsetkami. Sąd uznał że umowa kredytu zawarta w 2007 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna.

Wyrok Millennium Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 03.03.2023 r., o sygn. akt I C 401/21, w którym Sąd,  w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Millennium Bank S.A. kwoty ponad 26 tys. zł i ponad 31 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 03.03.2023 r., o sygn. akt I C 3135/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) oraz obciążył Santander Bank Polska S.A. kosztami postępowania.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 06.03.2023 r., o sygn. akt: I ACa 558/22, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.10.2021 r. (II C 589/20). Sąd oddalił w przeważającej części roszczenie o zapłatę (z uwagi na podniesiony zarzut potrącenia), utrzymując w mocy rozstrzygnięcie o kosztach postępowania za I instancję (podstawą rozstrzygnięcia była nieważność umowy kredytu zawartej w ING Bank Śląski S.A.).

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny z dnia 07.03.2023 r., o sygn. akt I C 333/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bank S.A., oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od banku kwoty ponad 122 tys. zł i ponad 5 tys. CHF wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 07.03.2023 r., o sygn. akt VI Ca 971/21, oddalający w przeważającej części apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.09.2021 r. (XXVIII C 3585/21), zmieniający jedynie kwestię odsetek. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. 

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.03.2023 r., o sygn. akt I C 9/22, w którym Sąd oddalił powództwo BNP Paribas Bank Polska S.A., w kwestii żądania zwrotu kapitału (z uwagi na dokonane potrącenie), jak i w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A.Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.03.2023 r., o sygn. akt I C 421/21,w którym Sąd,  w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A.

Wyrok Millennium Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.03.2023 r., o sygn. akt I Ca 448/22, w którym Sąd oddalił całkowicie apelację Millennium Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 17.12.2021 r. (XII C 200/21/P) oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.03.2023 r., o sygn. akt I C 2462/21, w którym Sąd,  w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 325 tys. zł i ponad 13 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 14.03.2023 r., o sygn. akt III Ca 1148/22, w którym Sąd oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25.08.2022 r. (I C 144/22), nakazując, z uwagi na nieważność umowy, wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. 

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 16.03.2023 r., o sygn. akt II C 1180/21, stwierdzający nieważność umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.

Wyrok Millennium Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.03.2023 r., o sygn. akt I C 3516/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Millennium Banku S.A. kwotę ponad 295 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 17.03.2023 r., o sygn. akt XXV C 3006/20, stwierdzający nieważność umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) oraz orzekający od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 110 tys. zł i ponad 71 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.03.2023 r., o sygn. akt I C 969/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) kwotę ponad 551 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny z dnia 21.03.2023 r., o sygn. akt XI C 1235/19, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 70 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Ochrony Środowiska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 23.03.2023 r., o sygn. akt I C 252/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank S.A.) kwoty ponad 251 tys. zł i ponad 22 tys. CHF z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.03.2023 r., o sygn. akt: XVI Ca 1169/21, zmieniający na skutek naszej apelacji, zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 18.06.2021 r. (I C 1077/17). Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej z z GE Money Bank S.A., oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 39 tys. zł wraz z odsetkami.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.03.2023 r., o sygn. akt I C 3330/22, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 169 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z BRE Bank S.A..

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 27.03.2023 r., o sygn. akt XXVII Ca 2614/21, w którym Sąd, zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 23.07.2021 r. (VI C 144/20) oraz w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 66 tys. zł z odsetkami. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Getin Noble Bank S.A Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 28.03.2023 r., o sygn. akt I C 3203/19, orzekający na rzecz naszego Klienta, od Getin Noble Banku S.A. kwotę ponad 37 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Umowa kredytu zawarta w 2006 r. została uznana przez Sąd za nieważną. 

Wyrok Bank BPH S.A. Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 29.03.2023 r., o sygn. akt I C 654/17, orzekający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 7 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2011 r. z Bankiem BPH.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 29.03.2023 r., o sygn. akt V Ca 824/22, oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 20.01.2022 r. (I C 1052/18). Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias (dawny Polbank).

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30.03.2023 r., o sygn. akt I ACa 713/22, w którym Sąd oddalił apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.03.2022 r. (XXIV C 511/19) oraz obciążył PKO BP S.A. pełnymi kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu denominowanego dawnej Nordei zawarta w 2009 r. (umowa Nordea-Habitat).

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.03.2023 r., o sygn. akt I C 478/20, w którym Sąd, w związku z nieważności umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 64 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.03.2023 r., o sygn. akt I C 2513/20, w którym Sąd, w związku z nieważności umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 21 tys. zł i ponad 20 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 30.03.2023 r., o sygn. akt II Ca 1186/22, nieznacznie zmieniający korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 16.02.2022 r. (I C 325/21), w którym Sąd stwierdził nieważność umowy. Odsetki zasądzone za ok. 8 miesięcy zostały oddalone. Sąd obciążył Santander Bank Polska S.A. w całości kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.03.2023 r., o sygn. akt I C 2984/21, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 43 tys. zł i ponad 43 tys. CHF z odsetkami. Sąd obciążył bank w pełni kosztami postępowania. 

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.04.2023 r., o sygn. akt I C 2025/19, orzekający na rzecz naszej Klientki od Banku BPH S.A. kwoty ponad 19 tys. i ponad 22 tys. CHF z odsetkami oraz obciążający bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A. za nieważną.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 04.04.2023 r., o sygn. akt IV C 69/20, stwierdzający nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 5.04.2023 r., o sygn. akt II C 1225/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 217 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawarta w 2004 r. została uznana przez Sąd za nieważną.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 6.04.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 13304/22, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 314 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank w pełni kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.04.2023 r., o sygn. akt I C 1587/21, orzekający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 117 tys. wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2007 r. z Polbank EFG oraz obciążył bank kosztami postępowania. 

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.04.2023 r., o sygn. akt XXIV C 691/19, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 30 tys. zł i ponad 78 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.04.2023 r., o sygn. akt I C 33/23, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 44 tys. zł i ponad 19 tys. CHF z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.04.2023 r., o sygn. akt I C 1582/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 18 tys. CHF z odsetkami. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny z dnia 14.04.2023 r., o sygn. akt I C 547/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2006 r. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 22 tys. zł i ponad 103 tys. CHF z odsetkami.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.04.2023 r., o sygn. akt I C 3136/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank) oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Deutsche Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 17.04.2023 r., o sygn. akt XXIV C 856/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Deutsche Bank PBC S.A. w 2007 r. oraz zasądził na rzecz naszej Klientki od Deutsche Bank Polska S.A. kwoty ponad 70 tys. zł i ponad 159 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.04.2023 r., o sygn. akt I C 957/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 68 tys. zł z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.04.2023 r., o sygn. akt I C 2632/20, orzekający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 428 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd przesłankowo uznał umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) za nieważną. 

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 19.04.2023 r., o sygn. akt I C 236/22, oddalający w pełni powództwo PKO BP S.A. o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału oraz obciążający bank pełnymi kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. (umowa Nordea-Habitat).

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 21.04.2023 r., o sygn. akt I ACa 1760/22, zmieniający na skutek naszej apelacji zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.06.2022 r. (XII C 683/19) i zasądzający od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 136 tys. zł z odsetkami, w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2006 r. Sąd obciążył bank został pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.04.2023 r., o sygn. akt I C 35/23, zasądzający, w związku z nieważnością umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A na rzecz mBank S.A. tytułem zwrotu części udostępnionego kapitału, kwotę ponad 62 tys. zł. Powództwo banku w pozostałej części zostało oddalone (w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału oraz kwoty rozliczonej z bankiem w drodze potrącenia).

Wyrok Raiffeisen Bank International AG  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 24.04.2023 r., o sygn. akt III C 1743/19, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank) oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 79 tys. zł i ponad 15 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 24.04.2023 r., o sygn. akt III C 1993/18, oddalający powództwo główne Banku BPH S.A. o zapłatę 145 tys. CHF oraz powództwo ewentualne o zapłatę ponad 596 tys. zł, a także powództwo ewentualne w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Na rzecz banku zasądzono kwotę ponad 313 tys. zł tytułem zwrotu udostępnionego kapitału, w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. 

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.04.2023 r., o sygn. akt I C 1007/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 229 tys. zł z odsetkami. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.04.2023 r., o sygn. akt I ACa 297/21, zmieniający na skutek naszej apelacji zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie (I C 252/20) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 76 tys. zł z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu banku w całości kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2023 r., o sygn. akt I ACa 50/22, nieznacznie uwzględniający apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.11.2021 r. (I C 236/21), oddalający odsetki za opóźnienie oraz uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2023 r., o sygn. akt I ACa 1163/21, w którym Sąd, na skutek apelacji PKO BP S.A., zmienił w nieznacznym zakresie korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.07.2021 r. (I C 2308/19) tj. oddalając odsetki za opóźnienie oraz uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Sąd obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2023 r., o sygn. akt I C 1510/21, w którym Sąd, orzekł na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwoty ponad 115 tys. zł i ponad 14 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2006 r.. 

Wyrok Getin Noble Bank S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2023 r., o sygn. akt I C 422/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Getin Bank S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 66 tys. zł z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2023 r., o sygn. akt I C 1349/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 205 tys. zł z odsetkami za opóźnienie. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Deutsche Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2023 r., o sygn. akt I C 2460/20, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank Polska S.A. kwotę ponad 199 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A.. 

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2023 r., o sygn. akt I C 1827/22, w którym Sąd, ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A., oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 319 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.04.2023 r., o sygn. akt I C 2845/21, orzekający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 81 tys. zł i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A..

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny z dnia 28.04.2023 r., o sygn. akt XVI C 3589/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 36 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 5.05.2023 r., o sygn. akt I C 746/22/S, orzekający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 59 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum). 

Wyrok PKO BP S.A Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 8.05.2023 r., o sygn. akt II C 3689/22, w którym Sąd orzekł na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 31 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd przesłankowo uznał umowę kredytu zawartą w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A. za nieważną.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 8.05.2023 r., o sygn. akt XXVII WSC 25/23, o umorzeniu postępowania, wynikającego z skargi kasacyjnej Banku Millennium S.A. w związku z wycofaniem skargi od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. (XXVII Ca 1865/19).

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.05.2023 r., o sygn. akt I C 84/21/N, w którym Sąd orzekł na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 58 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Kredyt Bank S.A..

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.05.2023 r., o sygn. akt I C 2937/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 39 tys. zł z odsetkami i obciążający bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 10.05.2023 r., o sygn. akt XXIV C 2324/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 96 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.05.2023 r., o sygn. akt I C 1170/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 158 tys. zł z odsetkami. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 11.05.2023 r., o sygn. akt VI ACa 1681/22, zmieniający nieznacznie na skutek apelacji Banku Millennium S.A. korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2022 r. (XXV C 2707/20). Sąd oddalił większość odsetek oraz uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Bank został obciążony pełnymi  kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.05.2023 r., o sygn. akt I ACa 650/21, nieznacznie zmieniający, na skutek apelacji Santander Bank Polska S.A., korzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.03.2021 r. (I C 642/20). Sąd oddalił odsetki oraz uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.05.2023 r., o sygn. akt I C 1384/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od banku kwoty ponad 86 tys. zł i ponad 4 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.05.2023 r., o sygn. akt I C 1824/22, w którym Sąd ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w 2007 r. i 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum), oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 551 tys. zł. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 15.05.2023 r., o sygn. akt I C 3874/19, orzekający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 55 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Polbank EFG.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.05.2023 r., o sygn. akt I ACa 279/22, oddalający w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8.12.2021 r. (I C 799/21) oraz obciążający bank pełnymi kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawarta w 2008 r., uznana przez Sąd za nieważną. 

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.05.2023 r., o sygn. akt I ACa 1163/20, oddalający apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4.09.2020 r. (I C 1027/19). Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.05.2023 r., o sygn. akt I C 3096/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytu, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) kwotę ponad 609 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawarta w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.05.2023 r., o sygn. akt I C 2075/21, orzekający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwoty ponad 198 tys. zł i ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążający bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd przesłankowo uznał umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat) za nieważną.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 24.05.2023 r., o sygn. akt I C 2521/20, w którym Sąd, w związku z nieważnośćią umowy, zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 138 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 25.05.2023 r., o sygn. akt IV C 393/20, oddalający powództwo Raiffeisen Bank International AG skierowane przeciwko naszym Klientom w związku z wypowiedzianą umową kredytu oraz obciążający bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Polbank EFG.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.05.2023 r., o sygn. akt I C 987/22, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 308 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiły dwie umowy kredytowe zawarte w 2007 r. i 2008 r. z BRE Bank S.A., uznane przez Sąd za nieważne.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.05.2023 r., sygn. akt I C 3861/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 36 tys. zł z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.05.2023 r., o sygn. akt I C 2940/20, w której Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 17 tys. zł i ponad 42 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu zawarta w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A., uznana przez Sąd za nieważną. 

Wyrok Bank BPH Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 31.05.2023 r., o sygn. akt XXIV C 84/18, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z GE Money Bank S.A. oraz zasądził od Banku BPH S.A. kwoty ponad 28 tys. zł i ponad 24 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Deutsche Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 31.05.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 6268/21, orzekający na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank S.A. kwotę ponad 577 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. Sąd przesłankowo uznał nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Deutsche Bank BPC S.A.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.06.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 2713/23, w którym Sąd orzekł na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 7 tys. zł i ponad 41 tys. CHF. Bank został obciążony kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 05.06.2023 r., o sygn. akt IV C 1690/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A. 

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 06.06.2023 r., o sygn. akt I C 1587/19, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 119 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. Sąd uznał nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (Ekstralokum). 

Wyrok Banku Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.06.2023 r., o sygn. akt I C 2185/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 22 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 07.06.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 6546/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 56 tys. CHF oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 12.06.2023 r., o  sygn. akt XXVIII C 7091/21, orzekający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 144 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank pełnymi kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (Nordea-Habitat), którą Sąd uznał za nieważną.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 13.06.2023 r., o sygn. akt XXV C 1619/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Getin Bank S.A., oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 21 tys. zł i ponad 13 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 13.06.2023 r., o sygn. akt I ACa 993/22, zmieniający, na skutek naszej apelacji, zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.04.2022 r. (I C 494/21). Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej , zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 255 tys. zł, i obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiotem sprawy była umowa kredytu zawarta w 2006 r. z Bankiem BGŻ S.A.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14.06.2023 r., sygn. akt I CSK 1146/23, w ramach którego Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2022 r. (V Ca 63/22).

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.06.2023 r., o sygn. akt I C 2168/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 61 tys. zł i ponad 22 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.06.2023 r., o sygn. akt I C 3874/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 180 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 16.06.2023 r., o sygn. akt XXV C 2686/18, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 44 tys. zł i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank).

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.06.2023 r., o sygn. akt I C 1165/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A., oraz  zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 115 tys. zł oraz ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 20.06.2023 r., o sygn. akt I ACa 262/22, oddalający w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.01.2022 r. (XXIV C 1183/17) oraz obciążający bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu denominowanego zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 20.06.2023 r., o sygn. akt II C 2626/20, orzekający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 109 tys. zł i ponad 41 tys. CHF z odsetkami oraz obciążający w całości bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem BGŻ S.A.

Wyrok Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.06.2023 r., o sygn. akt I C 2818/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) kwoty ponad 114 tys. zł i ponad 11 tys. CHF z odsetkami, oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A..

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.06.2023 r., o sygn. akt I ACa 788/22, oddalający w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.01.2022 r. (III C 559/17) oraz obciążający bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytowa zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.06.2023 r., o sygn. akt I ACa 509/22, oddalający apelacje obu stron, utrzymujący w mocy korzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.02.2022 r. (I C 2046/20), w którym Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Santander Consumer Bank S.A.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 22.06.2023 r., o sygn. akt I ACa 1610/22, zmieniający na skutek naszej apelacji, wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.05.2022 r. (XV C 713/19), ustalając nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A.. Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 142 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 22.06.2023 r., o sygn. akt III C 2939/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy zawartej w 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 105 tys. zł i ponad 71 tys. CHF. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 26.06.2023 r., o sygn. akt II C 1751/18, orzekający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 61 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank pełnymi kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytowa zawarta w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank), uznana przez Sąd za nieważną.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 26.06.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 4813/22, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 70 tys. zł i ponad 70 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (umowa Nordea-Habitat).

Wyrok Bank Millennium S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu I Wydział Cywilny z dnia 27.06.2023 r., o sygn. akt I C 211/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A., oraz zasądził na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 85 tys. zł i ponad 12 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 27.06.2023 r., o sygn. akt I C 1829/20, w którym Sąd, w w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszych Klientów do mBank S.A. kwotę ponad 134 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 28.06.2023 r., o sygn. akt I C 1842/20, orzekający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 57 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna.

Wyrok Bank Millennium S.A. Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.06.2023 r., o sygn. akt I C 1094/20, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 26 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 29.06.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 5645/23, orzekający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 457 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A..

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 29.06.2023 r., sygn. akt I C 1122/19, orzekający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 89 tys. zł i ponad 98 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy zawartej w 2005 r. z Getin Bank S.A.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 29.06.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 7518/21, orzekający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 76 tys. zł i ponad 43 tys. CHF z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy zawartej w 2007 r. z BRE Bank S.A..

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.06.2023 r., o sygn. akt I C 873/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszej Klientki od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 42 tys. zł i ponad 24 tys. CHF z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank).

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2023 r., o sygn. akt I C 1957/20, orzekający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 234 tys. zł wraz odsetkami.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.07.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 3399/21, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z stwierdzenia nieważnośći umowy kredytu zawartej w 2006 r. z dawnym Polbankiem.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 05.07.2023 r., o sygn. akt I ACa 165/22, w którym na skutek apelacji mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 grudnia 2021 r. (I C 377/21) Sąd Apelacyjny zmienił nieznacznie w/w wyrok, poprzez oddalenie odsetek oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2023 r., o sygn. akt I ACa 445/22, w którym na skutek apelacji Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.12.2021 r. (I C 1138/21) Sąd Apelacyjny zmienił nieznacznie w/w wyrok, poprzez oddalenie część zasądzonych na jej korzyść odsetek oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. Bank został obciążony pełnymi kosztami postępowania.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2023 r., o sygn. akt I C 1484/18, orzekający na rzecz naszej Klientki od Santander Consumer Bank S.A. kwoty ponad 17 tys. zł i ponad 8 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwieże umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. jest nieważna.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 07.07.2023 r., o sygn. akt II C 3657/20, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 75 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank pełnymi kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Nordea Bank Polska S.A..

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.07.2023 r., o sygn. akt I C 2169/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z GE Money Bank S.A., oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 63 tys. zł i ponad 34 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny z dnia 11.07.2023 r., o sygn. akt I C 238/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r., oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 291 tys. zł. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.07.2023 r., o sygn. akt I C 1948/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 245 tys. zł i ponad 40 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.07.2023 r., o sygn. akt I C 2796/21, w którym Sąd, w związku z nieważnością umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A., kwoty ponad 77 tys. zł i ponad 49 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami procesu.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13.07.2023 r. sygn. akt I CSK 3766/22, w którym Sąd odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Raiffeisen Bank International AG w sprawie korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12.01.2022 r. (I ACa 1158/17).

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.07.2023 r., o sygn. akt I C 2450/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 105 tys. zł i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.07.2023 r., o sygn. akt I C 4099/22, w którym Sąd oddalił powództwo PKO BP S.A. skierowane przeciwko naszym Klientów o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału oraz obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.07.2023 r., o sygn. akt I ACa 162/23, zmieniający nieznacznie korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2022 r. (XXVIII C 4553/21), poprzez oddalenie odsetek i uwzględnienie zarzutu zatrzymania. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Przedmiot sprawy stanowiła umowa kredytu zawartego w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A.

Wyrok Bank Millenium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.07.2023 r., o sygn. akt I C 2777/21, orzekający na rzecz naszego Klienta od Banku Millenium S.A., kwotę ponad 209 tys. z odsetkami oraz obciążający bank kosztami procesu tytułem świadczeń nienależnych wynikających z stwierdzenia nieważnośći umowy kredytu.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowy w Kielcach z dnia 21.07.2023 r., o sygn. akt I C 1833/20, orzekający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 110 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. (tzw. kredyt hipoteczny MIX).

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 25.07.2023 r., o sygn. akt I C 320/23, w którym Sąd orzekł na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 106 tys. zł, uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania oraz obciążając bank kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2002 r. z dawnym Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna.

Wyrok mBank S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 25.07.2023 r., o sygn. akt I C 416/23, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami procesu tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.07.2023 r., o sygn. akt XXIV C 1184/20, w którym Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 44 tys. CHF z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z dawnym Polbankiem jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.07.2023 r., o sygn. akt XXIV C 1076/19, orzekający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 111 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawarta w 2008 r. z dawnym Polbankiem.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.07.2023 r., o sygn. akt I C 1375/21, w którym Sąd ustalił nieważność dwóch umów kredytowych zawartych z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 265 tys. zł i ponad 77 tys. CHF z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowy w Krakowie z dnia 1.08.2023 r., o sygn. akt II Ca 2846/22, oddalający w znacznej większości apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 8.07.2022 r. (I C 2032/20/K), zmieniający go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2.08.2023 r., o sygn. akt I ACa 589/22, uwzględniający w znacznej części apelację naszych Klientów od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.02.2022 r. (I C 344/20) oraz stwierdzający nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 198 tys. zł i ponad 140 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 3.08.2023 r., o sygn. akt I C 2712/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BGŻ S.A. oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 169 tys. zł i ponad 27 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony kosztami procesu.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.08.2023 r., sygn. akt III C 383/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 6 tys. CHF, jednocześnie obciążając bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A.. 

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 3.08.2023 r., o sygn. akt VI C 1178/20/S, W którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A., kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążył bank kosztami procesu tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania nieważności umowy. 

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.08.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 4067/21, w którym Sąd, w związku z nieważnośćią umowy kredytowej, zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A., kwotę ponad 96 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8.08.2023 r., o sygn. akt I C 1166/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej (Własny Kąt Hipoteczny) zawartej w 2007 r. z PKO BP S.A. oraz zasądził na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę ponad 410 tys. zł z odsetkami. Bank został obciążony kosztami procesu.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8.08.2023 r., o sygn. akt I C 2447/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z Bre Bankiem oraz zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 203 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania. 

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.08.2023 r., o sygn. akt I C 2496/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z Bre Bankiem oraz zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 154 tys. zł i ponad 40 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postepowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.08.2023 r., o sygn. akt XXIV C 1366/19, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 279 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami postępowania tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania nieważności umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (Nordea-Habitat).

Wyrok mBank S.A Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.08.2023 r., o sygn. akt IV C 768/22, w którym Sąd orzekł na rzecz naszych Klientów od mBank S.A, ponad 193 tys. zł z odsetkami oraz obciążył bank kosztami procesu tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania nieważności umowy. 

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23.08.2023 r., o sygn. akt I C 2788/23, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z PKO BP S.A. (Własny Kąt Hipoteczny) oraz zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 120 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.

Wyrok BGŻ. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2023 r., o sygn. akt III C 1887/20, którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka, zawartej z Bank BGŻ S.A. w 2007 r. Sąd nakazał zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę przeszło 191 000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążył też bank kosztami procesu.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 29 sierpnia 2023 r., o sygn. akt I C 76/23, oddalający w całości powództwo ING Bank Śląski S.A. przeciwko naszej Mocodawczyni o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd obciążył ING Bank Śląski kosztami procesu w całości.

Wyrok Lukas Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4.09.2023 r., sygn. akt I C 2618/22, którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu we frankach zawartej z Lukas Bank S.A. w 2008 roku. Sąd nakazał zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Credit Agricole Bank Polska S.A. (następcy Lukas Bank) kwotę przeszło 132 000 zł oraz 330 CHF. Sąd uwzględnił podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, a także obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4 września 2023 r., o sygn. akt I C 2972/22, którym sąd ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny Multiplan zawartej z BRE Bank S.A. w 2008 roku. Sąd nakazał zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę przeszło 64 000 zł i ponad 59 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył mBank S.A. kosztami procesu w całości.

Wyrok Bank Millenium. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.09.2023 r., o sygn. akt I C 3185/22, którym sąd ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Bank Millenium S.A. w 2008 r. Sąd nakazał zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Bank Millenium S.A. kwotę przeszło 12 000 zł oraz ponad 64 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył Bank Millenium kosztami procesu w całości.

Prawomocny wyrok Bank Millenium. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6.09.2023 r., sygn. akt I ACa 552/22, oddalający apelację Banku Millenium S.A.(sygn. I inst. I C 468/20) i zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania odwoławczego, w związku z nieważnością Umowy o Millekredyt Dom, indeksowanej do CHF, zawartej w 2005 roku.

Prawomocny wyrok Bank Millenium. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6.09.2023 r., sygn. akt I ACa 1516/22 oddalający apelację Bank Millenium S.A. (sygn. I inst. I C 57/22) w sprawie z powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd obciążył Bank Millenium S.A. kosztami procesu w całości.

Wyrok Nordea Bank, wyrok PKO BP, wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.09.2023 r., sygn. akt I C 1244/23, którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu mieszkaniowego NORDEA-HABITAT zawartej z Nordea Bank w 2009 roku. Sąd nakazał zapłatę na rzecz naszego Mocodawcy od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 58 000 zł oraz ponad 52 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. kosztami procesu w całości.

Wyrok Lukas Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.09.2023 r., sygn. akt I C 1030/23, którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu we frankacch zawartej z Lukas Bank S.A. w 2007 roku. Sąd nakazał zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Credit Agricole Bank Polska S.A. kwotę ponad 93 000 zł oraz ok. 45 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył ING Bank Śląski kosztami procesu w całości.

Wyrok GE Money Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11.09.2023 r., o sygn. akt XV C 1155/23. Sąd nakazał zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Bank BPH S.A. kwotę ponad 116 000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego do franka zawartej z GE Money Bank S.A. w 2006 r. Sąd obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu w całości.

Wyrok BGŻ. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.09.2023 r., o sygn. akt XXVIII C 6923/21, nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 80 000 zł i ponad 53 000 CHF, uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Sąd ustalił nieważność dwóch umów kredytu hipotecznego zawartych w 2008 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok BOŚ Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.09.2023 r., sygn. akt XXV C 415/20, nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od Banku Ochrony Środowiska S.A. kwotę ponad 68 000 zł i ponad 71 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka - kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawartej w 2006 r. z Bank Ochrony Środowiska S.A. i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok PKO BP. Wyrok Własny Kąt Hipoteczny. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.09.2023 r., sygn. akt I C 2796/22. ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2006 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 3 000 zł oraz ponad 60 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Bank Millenium. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 września 2023 r., sygn. akt I C 2193/21, ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 r. z Bankiem Millenium S.A. i nakazujący zapłątę na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 135 000 zł oraz ponad 77 000 CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.09.2023 r., sygn. akt I C 3076/20, nakazujący zapłątę na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, kwotę ponad 25 000 zł i ponad 54 000 CHF wraz z odsetkami.Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka - kredytu hipotecznego - zawartej w 2007 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 18.09.2023 r., sygn. akt I C 494/23, ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych mPlan waloryzowany kursem EUR zawartej w 2012 roku z BRE Bank S.A. i nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od kwoty od mBank S.A. kwotę ponad 74 000 EUR z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.09.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5927/23, nakazujący zapłątę na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, kwotę ponad 239 000 zł i ponad 232 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność dwóch umów kredytu denominowanego do franka - kredytu mieszkaniowego - zawartych w 2008 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.09.2023 r., sygn. akt I C 2141/21, nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, kwotę ponad 17 000 zł i ponad 25 000 CHF, uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka - umowy kredytu hipotecznego - zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A.

Wyrok PKO BP. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 19.09.2023 r., sygn. akt I C 655/23. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka - umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT - zawartej z Nordea Bank Polska S.A. w 2009 roku i nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 56 000 zł oraz ponad 25 000 CHF z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok mBank S.A.. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.09.2023 r., sygn. akt I C 1329/22, zasądzający na rzecz mBank S.A. kwotę ponad 525 000 zł z odsetkami, przy jednoczesnym oddaleniu roszczenia o zapłatę dalszych ok. 780 000 zł, a także obciążający pozwanych kosztami procesu, w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej z BRE Bank S.A. w 2008 roku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 21.09.2023 r., sygn. akt V Ca 320/23 oddalający apelację mBank S.A. (sygn. I inst. VI C 3459/19) i zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania odwoławczego, w związku z nieważnością zawartej z BRE Bank S.A. w 2008 r. umowy kredytu hipotecznego.

Wyrok Bank BPH. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22.09.2023 r., sygn. akt I C 2846/21 zasądzający od Bank BPH SA w Gdańsku na rzecz powódki kwotę ponad 124 000 zł wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka - umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF - zawartej z GE Money Bank S.A. w 2008 r. i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Santander Consumer Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt I C 2703/21, nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 178 000 zł wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartej w 2007 roku.

Wyrok Fortis Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt XXVIII C 2811/21, nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od kwoty od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 50 000 CHF wraz z odsetkami, uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. a także obciążający bank kosztami postępowania. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka - kredytu hipotecznego zawartej z Fortis Bank Polska S.A. w 2006 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt XXVII Ca 1510/22 oddalający apelację mBank S.A. (sygn. I inst. I C 1333/20), jednocześnie na skutek naszej apelacji zmieniający wyrok Sądu I Instancji i zasądzający na rzecz naszych Mocodawców dalszą kwotę ponad 3 000 zł. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka zawartej z BRE Bank S.A. (umowy kredytu hipotecznego „Multiplan waloryzowany kursem CHF”) w 2010 r. a także przyznający zwrot kosztów postępowania odwoławczego.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.09.2023 r., sygn. akt I C 958/23, nakazujący zapłątę na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 68 000 zł i ponad 20 000 CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartego pierwotnie w PLN w 2007 rok, a następnie przewlutowanego aneksem do CHF.

Wyrok BPH. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.09.2023 r., sygn. akt I C 3212/21, oddalający roszczenia Banku BPH S.A. przeciwko naszym Mocodawcom o zapłatę ponad 270 000 zł. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka - umowy kredytu hipotecznego - zawartej z GE Money Bank S.A. w 2004 roku i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.09.2023 r., sygn. akt I C 1164/23, ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny MULTIPLAN waloryzowany kursem EUR zawartej z BRE Bank S.A. (MultiBank) w 2012 roku i zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od mBank S.A. kwotę ponad 37 000 EUR wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami procesu.

Prawomocny Wyrok Santander Consumer Bank. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 28.09.2023 r., o sygn. akt II Ca 1666/23, oddalający apelację Santander Consumer Bank (sygn. I inst. XI C 1235/19) i zasądzający na rzecz naszej Mocodawczyni zwrot kosztów postępowania apelacyjnego. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka - kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z 2006 roku.

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.09.2023 r., sygn. akt XXVIII C 18192/22, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 123 000 zł oraz ponad 17 000 CHF wraz z odsetkami.Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka - umowy o kredyt hipoteczny MULTIPLAN waloryzowany kursem CHF zawartej z BRE Bank S.A. w 2007 roku i obciążył bank kosztami procesu.

Prawomocny Wyrok PKO BP, Nordea Habitat. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.10.2023 r., o sygn. akt I ACa 488/22, utrzymujący, co do zasady, korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.01.2022 r. (I C 2028/20), zmieniający go jedynie w nieznacznym stopniu poprzez oddalenie części odsetek oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. Sąd uznał za nieważną umowę kredytu zawartą z bankiem Nordea i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.10.2023 r., sygn. akt I C 918/19, nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę ponad 149 000 zł oraz ponad 85 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka zawartej z BRE Bank S.A. w 2007 roku i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Bank BPH. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 3.10.2023 r., sygn. akt I C 3239/21, umarzający postępowanie o zapłatę ponad 400 000 zł z powództwa Bank BPH S.A. przeciwko naszym Klientom, oddalający częściowo powództwo banku, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 roku z GE Money Bank S.A.

Wyrok mBank, wyrok BRE Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.10.2023 r., sygn. akt I C 3590/22, ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny MULTIPLAN zawartej z BRE Bank S.A. w 2006 roku. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka, zasądził od mBank S.A. kwotę ponad 164 000 zł wraz z odsetkami i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok PKO BP, NORDEA-HABITAT. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.10.2023 r., sygn. akt IV C 1393/19, ustalający nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawartej z Nordea Bank Polska S.A. w 2009 roku.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 6.10.2023 r., o sygn. akt I C 1621/22, umarzający postępowanie o zapłatę 210 000 zł z powództwa Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu przeciwko naszym Klientom, częściowo oddalający powództwo banku. i obciążający bank kosztami postępowania, Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka, kredytu hipotecznego, zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce i obciążył bank kosztami procesu.

Prawomocny Wyrok PKO BP. Wyrok Nordea Bank. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.10.2023 r., sygn. akt I ACa 389/22, utrzymujący, co do meritum, korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.01.2022 r. (I C 2832/20), zmieniający go jedynie w nieznacznym zakresie poprzez oddalenie w części roszczenia odsetkowego oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka zawartej w 2008 roku z z Nordea Bank Polska S.A. umowę o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT, poprzednikiem prawnym PKO BP a jednocześnie i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.10.2023 r., sygn. akt I C 3406/22, ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 90 000 zł i ponad 74 000 CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt I C 478/21, nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę ponad 24 000 zł oraz ponad 41 000 CHF. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka zawartej w 2008 roku z BRE Bank S.A. i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Bank BPH. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt I C 1134/21, ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2005 roku z Bank BPH S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 195 000 zł wraz z odsetkami, uwzględniający przy tym zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, a także obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok Banki Millenium. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 15642/21, ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 r. z Banki Millenium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 32 000 zł oraz ponad 8,5 000. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Fortis Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt I C 1819/22, oddalający część roszczeń BNP Paribas S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z Fortis Bank Polska S.A.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt XXIV C 3067/20, ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. w 2008 roku. Sąd nakazał zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, kwotę ponad 181 000 zł i ponad 193 000 CHF wraz z odsetkami i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok PKO BP, Nordea Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.10.2023 r., sygn. akt I C 1509/21, nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. kwotę ponad 64 000 zł oraz ponad 33 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka, umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT, zawartej w 2008 roku z Nordea Bank Polska S.A. i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok PKO BP. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.10.2023 r., sygn. akt I C 3565/21, ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w 2009 roku i zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 96 tys. zł oraz ponad 117 tys. CHF wraz z odsetkami, uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i także obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok Millenium. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.10.2023 r., sygn. akt I C 3727/21, zasądzający na rzecz Bank Millenium S.A. kwotę wypłaconego kapitału, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarzutu zatrzymania podniesionego przez pozwanego kredytobiorcę, w związku z nieważnością umowy o kredyt hipoteczny z 2008 roku.

Wyrok PKO BP. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.10.2023 r., sygn. akt I C 1283/23, ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka, umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawartej z PKO BP S.A. w 2005 roku i zasądzający na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 1 400 zł oraz ponad 77 000 CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok Pekao S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.10.2023 r., sygn. akt I C 3234/23, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Pekao S.A. kwotę ponad 240 000 zł oraz ponad 17 000 CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej z Bankiem BPH w 2005 r.

Prawomocny Wyrok mBank. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.10.2023 r., sygn. akt I ACa 47/22 , utrzymujący, co do meritum korzystny, ustalający nieważność umowy kredytu we frankach zawartego z BRE Bank (mBank), wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.11.2021 r. (I C 110/21). Sąd Apelacyjny oddalił jedynie część roszczenia odsetkowego oraz uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania. Sąd obciązył bank kosztami postępowania odwoławczego.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.10.2023 r., sygn. akt I C 2519/21, nakazujący zapłątę na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę ponad 89 000 zł oraz 54 000 CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej z BRE Bank S.A. w 2008 roku.

Prawomocny Wyrok Santander Consumer Bank. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 20.10.2023 r., sygn. akt I ACa 130/23, oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Mocodawców, ustalającego nieważność umowy kredytowej, wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22.07.2022 r. (XII C 1076/18) i obciążający banku kosztami postępowania odwoławczego.

Wyrok BGŻ S.A. Wyrok BNP Paribas. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23.10.2023 r., sygn. akt I C 3209/23, w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 54 000 zł oraz ponad 47 000 CHF wraz z odsetkami i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A.. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 23.10.2023 r., sygn. akt II Ca 867/23, oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 4.01.2023 r. (I C 979/22). Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka i obciążył bank kosztami procesu.

Prawomocny Wyrok Bank Millenium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 24.10.2023 r., sygn. akt II Ca 2331/22, oddalający apelację Bank Millenium S.A. od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 3.06.2022 r. (VIII C 861/18). Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Bank Millenium S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 24.10.2023 r., sygn. akt XII C 417/21/P, zasądzający na rzecz naszych klientów od Bank Millenium S.A. kwotę ponad 16 000 zł oraz ponad 11 000 CHF, wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Bank Millenium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 1905/22. ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2006 r. z Bank Millenium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 26 000 CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok Fortis Bank. Wyrok BNP Paribas Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 3398/23, ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 6 000 zł i ponad 106 000 CHF z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 26.10.2023 r., sygn. akt I C 187/23 zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 191 000 zł oraz ponad 27 000 CHF wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 27.10.2023 r., sygn. akt I C 605/21 , zasądzający na rzecz naszych klientów od ING Bank Śląski S.A. kwotę ponad 65 000 zł wraz z odsetkam. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok mBank S.A.. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 31.10.2023 r., sygn. akt I C 1208/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 248 000 zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.

Wyrok Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 18248/21, zasądzający na rzecz naszych klientów od Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) kwoty ponad 54 000 zł i 29 000 CHF. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka i obciążył bank kosztami procesu.

Prawomocny wyrok mBank S.A. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.10.2023 r., sygn. akt I CSK 5956/22 (SSN Maciej Kowalski) odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku zasądzającego na rzecz powodów ponad 65 000 zł w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego do franka z 2006 roku oraz obciążające bank kosztami postępowania kasacyjnego.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.11.2023 r., sygn. akt I C 1270/23 ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający na rzecz naszych Mocodwców od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 18 000 zł i 28 000 EUR wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.11.2023 r., sygn. akt I C 1004/23 ustalający nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r. z PKO BP S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 93 000 zł i 15 000 CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami procesu.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.11.2023 r., sygn. akt II C 2224/20 zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę ponad 198 000 zł wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok Bank BPH. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7.11.2023 r., sygn. akt I C 1948/18 zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank BPH S.A. kwotę ponad 132 000 zł oraz ponad 181 000. CHF wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka, krdytu hipotecznego, zawartej w 2005 roku z GE Money Bank S.A. i obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok PKO BP. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.11.2023 r., sygn. akt III C 1062/20 zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. kwoty ponad 88 000 zł wraz z odsetkami. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do franka, umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w 2007 roku i obciążył bank kosztami procesu.