Wyrok przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.09.2017 r., sygn. akt: XXIV C 909/15, pozbawiający w całości wykonalności dwóch bankowych tytułów egzekucyjnych na kwotę 998.823,53 zł, wystawionych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w realiach wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego Polbanku. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Raiffeisen Bank Polska. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 30.10.2017 r., sygn.: II C 2115/17, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 39.875,67 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd "odfrankowił" umowę kredytu indeksowanego zawartego z Polbank.

Wyrok Raiffeisen Bank Polska. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 10.01.2018 r., sygn.: II C 2982/16, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 42.080,29 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Wyrok odfrankowia umowę kredytu indeksowanego zawartego z Polbank.

Wyrok Getin Noble Bank - odfrankowienie kredytu. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 27.08.2018 r., sygn.: XXV C 342/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwotę 71.644,85 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Wyrok stwierdza abyzwyność klauzul przeliczeniowych, złotowy charakter umowy kredytu indeksowanego Getin Banku.

Wyrok mBank - uchylenie niekorzystnego wyroku I instancji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 05.09.2018 r., sygn.: I ACa 1619/17. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony naszą apelacją wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.09.2017 r. (I C 652/16) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa wynikła na gruncie umowy kredytu indeksowanego zawartego z BRE Bank (obecnie mBank).

Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 26.10.2018 r., sygn.: XXV C 711/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 23.388,93 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd uznał, że na skutek abuzywności klauzul przeliczeniowych, umowa kredytu denominowanego zawarta z Polbank jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 16.11.2018 r., sygn.: XXV C 712/17 - umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego nieważna. Sąd zasądził na rzecz naszego Mocodawcy od Getin Noble Bank S.A. kwotę 31.525,67 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, obejmujących zapłacone przez naszego Mocodawcę raty kredytowe.

Wyrok BGŻ BNP Paribas S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 19.11.2018 r., sygn.: I C 1755/15, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. kwotę 27.767,03 zł wraz z odsetkami za opóźnienie - umowa kredytu denominowanego BGŻ S.A. nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.12.2018 r., sygn.: XXV C 2576/18, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG łącznie kwoty 2.386,10 PLN i 46.079,57 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, obejmujących zapłacone przez naszych Mocodawców rat kredytu. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego Polbanku jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn.: I C 237/16, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł. Sąd stwierdził, że z uwagi na abuzwyność klauzul przeliczeniowych nie zaktualizowały się przesłanki do wypowiedzenia umowy kredytu, kredyt indeskowany do CHF był bowiem kredytem złotowym (odfrankowienie).

Wyrok Bank Zachodni WBK S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 01.03.2019 r., sygn.: I C 314/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 285.660,63 PLN, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A., który wypowiedział umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartą z Kredyt Bankiem.

Wyrok Millennium. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 05.03.2019 r., sygn.: I C 43/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę 30.814,45 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd uznał, że umowa kredyty indeksowanego Millennium jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach I Wydział Cywilny z dnia 19.03.2019 r., sygn.: I C 405/15, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwotę 12.630,79 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd "odfrankowił" umowę kredytu indeksowanego Getin Bank, i nakazał zwrot świadczeń nienależnych obejmujących nadpłacone raty kredytu.

Wyrok Sąd Najwyższy mBank. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03.04.2019 r., sygn.t: II Cz 2/19, którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony przez nas niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 05.09.2018 r. (I ACa 1619/17). Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank, która w pierwszej i drugiej instancji prowadzona była z niepowodzeniem przez pełnomocnika innej kancelarii. Na skutek naszej skargi kasacyjnej sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania, z korzystnym dla naszego Mocodawcy uzasadnieniem.

Wyrok BPH S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 22.05.2019 r., sygn. akt: V ACa 455/18, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.03.2018 r. (IV C 1179/17) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Proces toczy się na gruncie sporu odnośnie umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartej z GE Money Bank (obecnie Bank BPH S.A.).

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 11.04.2019 r., sygn.: II C 96/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 976.213,00 zł, wystawiony przez Getin Noble Bank S.A. na skutek wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO BP S.A. (Nordea-Habitat). Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r., sygn.: XVI C 632/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę 69.773,95 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd stwierdził, że umowa kredytu denominowanego (Nordea-Habitat)jest umową w złotych polskich, oprocentowaną LIBOR + marża (odfrankowienie) w związku z czym nakazał bankowi zwrot nadpłaconych kwot rat

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.06.2019 r., sygn.: XXV C 763/19, przyznający naszym Mocodawcom od Raiffeisen Bank International AG kwotę 408.326,48 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego.

Wyrok PKO BP (Nordea Habitat). Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 05.11.2019 r., sygn.: I C 662/18, w sprawie z powództwa PKO BP S.A. o zapłatę w sytuacji wypowiedzenia umowy kredytu denominowanego do franka. Sąd oddalił żądanie główne o zapłatę 346.404,18 CHF, oraz żądanie ewentualne pozwu o zapłatę 1.426.353,85 zł. Sąd zasądził przeciwko naszemu mocodawcy jedynie kwotę 870.000,00 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, stanowiącą kwotę transz, które bank wypłacił naszej Mocodawczyni po zawarciu umowy kredytu.Sąd stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna. Sąd w swoim uzasadnieniu wskazał także, że nasza Mocodawczyni może potrącić swoje roszczenia (wszystkie uiszczone świadczenia na rzecz banku) z kwotą wierzytelności banku.

Wyrok Santander Consumer Bank. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2019 r., sygn.: II CSK 497/18, którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony przez nas skargą kasacyjną wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16.03.2018 r. (I ACa 586/17). Sąd Najwyższy w pełni podzielił naszą argumentację, uchylił wyrok sądu II instnacji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. W sprawie reprezentowaliśmy kredytobiorcę, który reprezentowany był przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym przez pełnomocnika innej kancelarii i trafił do nas dopiero po prawomocnym, przegranym wyroku. Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Santander Consumer Bank.

Wyrok PKO BP, Nordea Habitat. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 20.12.2019 r., sygn.: XII C 324/18, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 210.000 PLN. w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea Habitat jest nieważna.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.12.2019 r., sygn. akt: II C 897/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwoty 57.584,04 PLN i 10.664,64 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył też mBank w całości kosztami procesu. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2004 r., zawartego z BRE Bank (obecnie mBank) i nakazał zwrot sumy zapłaconych przez naszego Mocodawcę rat, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Proces toczył się na gruncie umowy tzw. stary portfela mBanku i oprócz abuzywności klauzul przeliczeniowych sąd stwierdził także niedozwolony charakter klauzul określających dowolność banku z ustalaniu wysokości stóp procentowych

Wyrok Millennium. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 03.01.2020 r., sygn.: XXV C 1337/19, przyznający naszym Mocodawcom od Bank Millennium S.A. kwotę 87.335,69 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego Millennium z 2006 r. jest nieważna i nakazał zwrot zapłaconych przez naszego Mocodawcę rat. Sąd obciążył też kosztami postępowania Millennium w całości.

Wyrok mBank S.A. (BRE Bank). Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2020 r., sygn.: I C 888/19, oddalający w całości powództwo mBank S.A. skierowane przeciwko naszym Mocodawcom na kwotę ponad 1.300.000 PLN. Sąd wskazał, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień przeliczeniowych, znajdujących się w umowie BRE Bank z 2008 r. jest nieważność całej umowy. Ponieważ, naszymi Mocodawcami byli pracownicy banku - doradcy kredytowi - bank podnosił zarzuty obejmujące ich ponadprzeciętną znajomość specyfiki kredytowej. Zarzuty banku zostały oddalone, a w uzasadnieniu ustnym Sąd wskazał, że w świetle orzecznictwa TSUE poziom wiedzy kredytobiorcy nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia statusu konsumenta, a jedynym kryterium jest cel zawieranej umowy.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska (BGŻ), Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.02.2020 r., sygn. akt: VI ACa 590/19, którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez naszą Kancelarię wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2019 r. (XXV C 814/17) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartej z BGŻ (Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., poprzednika prawnego BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.02.2020 r., sygn.: XXV C 2607/18, nakazujący Getin Noble Bank S.A. zapłatę na rzecz naszych Mocodawców kwoty 28.995,28 PLN i 41.983,69 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył też bank kosztami procesu. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego Getin Noble Bank z 2007 r. jest nieważna z uwagi na niedozwolony charakter klauzul przeliczeniowych.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19.02.2020 r., sygn.: I C 842/17, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Santander Bank Polska S.A. kwoty 14.100,22 PLN i 25.000,38 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu w całości. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Kredyt Bank (umowa Ekstralokum) z 2007 r. jest nieważna

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 20.02.2020 r., sygn.: VI C 1321/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę 64.132,53 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył też bank kosztami procesu w całości. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego Multiplan z 2006 r. zawarta z BRE Bank jest nieważna.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny z dnia 24.02.2020 r., sygn.: XVI C 1230/17, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od PKO BP S.A. kwotę 72.917,84 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu. Sąd stwierdził, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych była niemożliwość wypłaty transz kredytu w Złotych polskich, w związku z czym umowa nie została przez bank wykonana i jako taka, wraz z upływem terminów na wypłatę transz wygasła. Proces toczył się w realiach umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r.

Wyrok BPH S.A. (GE Money Bank). Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.03.2020 r., sygn.: VI C 793/19, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Bank BPH S.A. kwotę 45.659,53 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z GE Money Bank S.A. w 2006 r. jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG (Polbank EFG Eurobank Ergasias). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny, z dnia 6 lipca 2020 r., sygn.: XXV C 440/19, (SSO Tomasz Gal), zasądzający przeszło 97.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd stwierdził złotowy charakter dwóch umów kredytów indeksowanych zawartych z Polbank EFG Eurobank Ergasias, utrzymując oprocentowanie LIBOR + marża (odfrankowienie).

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, z dnia 14.07.2020 r., sygn.: I C 68/19, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 735.153,68 zł. Sąd stwierdził, że wobec niewiązania niedozwolonych klauzul przeliczeniowych, brak było podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu. Wyrok dotyczy umowy kredytu indeksowanego.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny, z dnia 15.07.2020 r., sygn.: I C 878/18, zasądzający od Getin Noble Bank S.A.na rzecz naszych Mocodawców, kwotę 27.307,59 zł i kwotę 11.925,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu. Są stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego Getin Bank S.A. z 2008 r. jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, z dnia 17.07.2020 r., sygn.: I ACa 390/19, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku sądu I instancji (Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt: I C 237/16), oddalającego w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu. Sąd uznał, że skutkiem uznania abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych jest złotowy charakter umowy, dokonał więc tzw. odfrankowienia. Wyrok zapadł w realiach umowy kredytu indeksowanego do franka. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 23.07.2020 r., sygn. akt: I ACa 83/20, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony na kwotę 234.545,22 zł, przez Santander Consumer Bank S.A. Wyrok zapadł w realiach składanego przez nas powództwa przeciwegzekucyjnego o pozbawienie wystawionego przez bank, w konsekwencji wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego, Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 24.07.2020 r., sygn. : I C 1308/17, nakazujący ING Bank Śląski S.A. zapłatę na rzecz naszych Klientów kwoty przeszło 46 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank kosztami procesu w całości. Sąd nakazał zwrot kwoty roszczenia tytułem zwrotu świadczeń nienależnych wynikających ze stwierdzenia, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna ex tunc.

Wyrok Getin Noble Bank S.A.. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt: XXV C 672/18, zasądzający od Getin Noble Bank S.A. na rzecz naszego Mocodawcy kwotę przeszło 42 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok mBank S.A., Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.09.2020 r., sygn. akt: I C 1027/19, powództwo mBank S.A. na kwotę ponad 444 tys. zł oddalone. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego BRE Bank z 2006 r. (tzw. stary portfel mBanku) jest nieważna.

Wyrok PKO BP, Wyrok Nordea Habitat, Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt: I C 215/16, pozbawiający wykonalności BTE na kwotę ponad 450.000 zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A. Umowa kredytu Nordea Habitat z 2008 r. jest nieważna.

Wyrok Santander Bank, Wyrok Bank Zachodni WBK S.A., Wyrok Kredyt Bank, Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 14.09.2020 r., sygn. akt: I C 116/20, pozbawiający w całości wykonalności BTE na kwotę 285.660,63 zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Kredyt indeksowany dawnego Kredyt Banku.

Wyrok Getin Noble Bank, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 17.09.2020 r., sygn. akt: III C 1241/15, w którym Sąd oddalił powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszemu Mocodawcy na kwotę ponad 153 tys. zł, w przeważającej części. Sąd stwierdził, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest tzw. odfrankowienie umowy. Umowa kredytu denominowanego do franka, samochodowego z 2008 r.

Wyrok Raiffeisen Bank International S.A., wyrok Polbank, wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.09.2020 r., sygn. akt: II C 2688/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International S.A. kwotę ponad 25.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat wynikających z tzw. odfrankowienia. Proces dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.

Wyrok mBank umowa Multiplan 2006, wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z 01 października 2020 r. (sygn.: I C 266/20), nakazujący mBank S.A. zapłatę na rzecz naszych Mocodawców kwoty przeszło 115.000 zł i przeszło 20.000 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu. Kwoty roszczeń zostały zasądzone tytułem świadczeń nienależnych na skutek stwierdzenia, że dwie umowy kredytów indeksowanych z 2006 r. (z niedozwoloną klauzulą przyznającą bankowi prawo do dowolnej zmiany oprocentowania, tzw. starego portfela) są nieważne.

Wyrok Getin Noble Bank S.A., Dom Bank, wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.10.2020 r. (sygn: I C 2118/18), którym Sąd oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. na kwotę ok. 170.000 zł, skierowane przeciwko naszym Mocodawcom. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że klauzule przeliczeniowe (indeksacyjne) znajdujące się w umowie kredytu Dom Bank są niedozwolone czego skutkiem jest nieważność umowy.

Wyrok mBank, BRE Bank mPlan, wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 09.10.2020 r. (sygn. akt: I C 843/20), nakazujący mBank S.A. zapłatę kwoty przeszło 32.000 zł na rzecz naszych Mocodawców, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych wynikających z nadpłat rat kredytowych. Sąd stwierdził, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowy kredytu mPlan są niedozwolone, a sama umowa ma charakter złotowy (odfrankowienie). Sąd zasądził także na rzecz naszych Mocodawców odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności.

Prawomocny wyrok PKO BP Nordea Habitat. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.10.2020 r.(sygn. akt: V Ca 2290/19), oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r. (sygn. akt: XVI C 632/17), w którym Sąd nakazał PKO BP zapłatę na rzecz naszych Mocodawców solidarnie kwotę blisko 70 tyś zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Roszczenia zasądzone zostały tytułem zwrotu świadczeń nienależnych - zwrotu nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego dawnego Nordea Bank (umowa Nordea-Habitat). Wyrok jest prawomocny!

Wyrok Santander Bank Polska Ekstralokum,. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z dnia 01.12.2020 r. (I C 540/17, Marta Bukaczewska, w którym Sąd stwierdził, że umowa Ekstralokum z 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. jest nieważna. Sąd zasądził na rzecz naszej Mocodawczyni od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 74.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienia w płatnościach. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że eliminacja niedozwolonych klauzul indeksacyjnych pociąga nieważność umowy, która w takiej sytuacji nie może się ostać.

Wyrok PKO BP MIX Hipoteczny. Nieważność umowy kredytu frankowego PKO BP. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Lech Skórski, II C 726/18) z dnia 23.12.2020 r., oddalający w całości powództwo główne PKO BP S.A. i oddalający w przeważającej części powództwo ewentualne banku. Sąd zasądził na rzecz banku jedynie 79.937,96 zł z pierwotnie dochodzonych przez PKO BP 150.954,69 CHF (powództwo główne), a następnie dochodzonych przez bank 456.681,87 zł (powództwo ewentualne). Sąd stwierdził, że umowa PKO BP MIX Hipoteczny jest nieważna. Jednocześnie Sąd uznał, że złożone przez naszych Mocodawców oświadczenie o potrąceniu jest ważne i zasądził na rzecz banku jedynie różnicę pomiędzy wypłaconymi transzami a spłaconymi ratami.

Wyrok Bank Millennium S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 29 grudnia 2020 r. (sygn. akt: III C 1228/17, SSO Agnieszka Rafałko), zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz naszego Mocodawcy kwotę 48.274,10 PLN i kwotę 24.350,30 CHF, powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, na skutek uznania, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna. Sąd obciążył bank bank w całości kosztami procesu.

Wyrok Deutsche Bank Polska S.A.! Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30 grudnia 2020 r., (sygn. akt: I C 559/17, SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha), zasądzający od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz naszych Mocodawców kwotę 182.791,50 PLN i kwotę 89.538,99 CHF powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, nas skutek uznania, że umowa kredytu denominowanego zawartego z Deutsche Bank jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok mBank (BRE Bank). Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.01.2021 r., (sygn. akt: I C 1164/20, SSO Andrzej Żelazowski) zasądzający na od mBank S.A. na rzecz naszej Mocodawczyni kwotę 126.054,59 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych na skutek stwierdzenia, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan”, zawarta z BRE Bank w 2008 r. jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 08.02.2021 r. (sygn. akt: XXIV C 2491/20, SSR del. Anna Zalewska), zasądzający od Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszych Mocodawców kwotę ponad 54.580,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, na skutek stwierdzenia, że umowa pożyczki denominowanej jest nieważna.

Wyrok BPH S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 11.03.2021 r. (sygn. akt: I C 364/17, SSO Beata Grygiel - Stelina) zasądzający od Banku BPH S.A. na rzecz naszych Mocodawców kwotę ponad 75.123,06 zł i 35.890 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego BPH z 2004 r. jest nieważna. Sąd obciążył bank kosztami procesu w całości.

Wyrok Raiffeisen Bank (Polbank). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 13.04.2021 r., sygnatura XXV C 2415/19, nakazujący bankowi zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 21.000 zł i ponad 30.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, w wyniku uznania, że dwie umowy kredytowe zawarte z Polbank (EFG Ergasias) są nieważne.. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok ING Bank Śląski. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 16.04.2021 r. (II C 341/19) zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od ING Bank Śląski S.A. kwotę przeszło 45.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna.

Wyrok Fortis Bank Polska (obecnie BNP Paribas) Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.05.2021 r. (XXV C 1488/17) ustalający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska, którym sąd nakazał zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska kwoty ponad 106.000 zł i ponad 24.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Fortis Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 13.05.2021 r., sygn. XXVIII C 977/21 nakazujący zapłatę na rzecz naszego Mocodawcy od BNP Paribas Bank Polska kwotę blisko 90.000 zł i ponad 93.000. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawarta z Fortis Bank jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank (Metrobank). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 17.05.2021 r., sygnatura XXV C 2959/18), stwierdzający nieważność umowy kredytu zawartej z Noble Bank S.A. (umowa Metrobank) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank kwotę przeszło 118.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.05.2021 r., sygnatura I C 1169/19, zasądzający od Getin Noble Bank na rzecz naszych Mocodawców kwotę ponad 52.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego.

Wyrok PKO BP. Wyrok Własny Kąt Hipoteczny. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 27.05.2021 r. (III C 234/19) zasądzający na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska kwotę ponad 18.000 zł i ponad 32.000. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania, na skutek uznania, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.06.2021 r. (I ACa 185/21), którym sąd nakazał od Getin Noble Bank zapłatę na rzecz naszego Klienta kwoty przeszło 19.000 zł i ponad 42.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd obciążył Getin Noble Bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.07.2021 r. (XXVIII C 5136/21) zasądzający od Getin Noble Bank na rzecz naszych Mocodawców kwotę przeszło 21.000 zł i kwotę przeszło 23.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, na skutek uznania nieważności umowy kredytu. Sąd obciążył Getin Noble Bank w całości kosztami postępowania. Umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.

Wyrok Fortis Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.07.2021 r, sygnatura XXVIII C 5145/21, stwierdzający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska oraz zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od BNP Paribas Bank Polska kwotę ponad 156.00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Santander Bank Polska Kredyt Banku. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 05.07.2021 r., sygnatura II C 836/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska zwrot świadczeń nienależnych w wysokości przeszło 11.000 zł i ponad 52.000 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, na skutek stwierdzenia, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.

Wyrok mBank (BRE Bank). Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 23.07.2021 r. , sygn. VI C 144/20, nakazujący zapłatę od banku na rzecz naszego Klienta kwoty przeszło 66 tys. zł, powiększonej o odsetki za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania. Proces toczył się w realiach sporu odnośnie umowy kredytu indeksowanego BRE Bank z 2008 r.

Wyrok Getin Noble Bank prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2021 r., sygn. akt: I ACa 622/20, w którym Sąd uwzględnił nasza apelację od niekorzystnego wyroku pierwszej instancji i zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (III C 1241/15), oddalając w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. i obciążając jednocześnie bank w całości kosztami procesu (wcześniej Sąd Okręgowy zasądził na rzecz banku kwotę ponad 4 tys. zł). Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego, którą Sąd uznał za nieważną. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 22.09.2021 r., sygn. XXVIII C 3585/21) ustalający nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias (dawny Polbank) oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty blisko 200 tys. zł i przeszło 44 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności.

Wyrok mBank prawomocny! Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 29.09.2021 r., sygn. I ACa 53/21 zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwoty przeszło 115 tys. zł i przeszło 20 tys. CHF powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że dwie umowy kredytów indeksowanych z 2006 r. (tzw. starego portfela) są nieważne. Sąd obciążył Bank w całości kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 11.10.2021 r., sygn. akt: I C 1622/18, którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszej Mocodawczyni na kwotę ponad 1,6 mln zł. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Bank (mPlan) jest nieważna.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 11.10.2021 r., sygn. akt: II C 589/20, nakazujący zapłatę na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwoty przeszło 155 tys. zł i przeszło 15 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok Bank Millennium. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 13.10.2021 r., sygn. akt: I C 2705/19, nakazujący zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę przeszło 57 tys. zł, powiększoną o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna.

Wyrok Bank Millennium prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: I ACa 466/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Mocodawcy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2020 r., (sygn. akt: III C 1228/17), zasądzającego na rzecz naszego Mocodawcy od Bank Millennium S.A. kwotę przeszło 48 tyś. zł i kwotę przeszło24 tyś. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego Millennium jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: I C 3121/19, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę przeszło 37 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych wynikających z ustalenia nieważności umowy kredytowej.

Wyrok Raiffeisen Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: XXV C 726/20, nakazujący zapłatę na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwoty przeszło 64 tys. zł i przeszło 32 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płątności, na skutek ustalenia nieważności umowy kredytu denominowanego (Umowa Kredytu Mieszkaniowego Raiffeisen Bank) zawarta z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank, Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt: XXVIII C 3440/21, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG kwoty przeszło 8 tys. zł i przeszło 21 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Raiffeisen. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt: XXVIII C 5475/21, nakazujący zapłatę na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę blisko 230 tys. zł, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności, na skutek uznania, że umowa kredytu denominowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

Wyrok Bank BPH S.A. prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 29.10.2021 r., sygn. akt: I ACa 102/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt: I C 319/20, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od Bank BPH S.A. kwotę ponad 89 tys. zł oraz obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych na skutek ustalenia, że umowa kredytu denominowanego z 2003 r. jest nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok mBank prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 08.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 251/18, w którym Sąd uwzględnił naszą apelację i zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. I C 240/17), zasądzając na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę przeszło 35 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Banku jest nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 12.11.2021 r., sygn. akt: I C 1318/18, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszym Mocodawcom na kwotę blisko 2 mln zł, wskazując, że kredytu indeksowanego dawnego BRE Bank (mPlan) jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank prawomocny. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 350/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.02.2021 r., sygn. akt: XXIV C 2491/20, zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa pożyczki denominowanej zawartej z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Bank Handlowy S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 14.12.2021 r., sygn. akt: I ACa 386/18, którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 158/17), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Handlowego S.A. kwotę ponad 93.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Bank Handlowy S.A. jest nieważna. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Santander Bank Polska. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.12.2021 r., sygn. akt: I C 1138/21, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 101.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (umowa Ekstralokum) jest nieważna.