Wyrok przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.09.2017 r., sygn. akt: XXIV C 909/15, pozbawiający w całości wykonalności dwóch bankowych tytułów egzekucyjnych na kwotę 998.823,53 zł, wystawionych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. w realiach wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego Polbanku. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Raiffeisen Bank Polska. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 30.10.2017 r., sygn.: II C 2115/17, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 39.875,67 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd "odfrankowił" umowę kredytu indeksowanego zawartego z Polbank.

Wyrok Raiffeisen Bank Polska. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 10.01.2018 r., sygn.: II C 2982/16, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 42.080,29 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Wyrok odfrankowia umowę kredytu indeksowanego zawartego z Polbank.

Wyrok Getin Noble Bank - odfrankowienie kredytu. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 27.08.2018 r., sygn.: XXV C 342/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwotę 71.644,85 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Wyrok stwierdza abyzwyność klauzul przeliczeniowych, złotowy charakter umowy kredytu indeksowanego Getin Banku.

Wyrok mBank - uchylenie niekorzystnego wyroku I instancji. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 05.09.2018 r., sygn.: I ACa 1619/17. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony naszą apelacją wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.09.2017 r. (I C 652/16) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa wynikła na gruncie umowy kredytu indeksowanego zawartego z BRE Bank (obecnie mBank).

Wyrok Raiffeisen Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 26.10.2018 r., sygn.: XXV C 711/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 23.388,93 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd uznał, że na skutek abuzywności klauzul przeliczeniowych, umowa kredytu denominowanego zawarta z Polbank jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 16.11.2018 r., sygn.: XXV C 712/17 - umowa kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego nieważna. Sąd zasądził na rzecz naszego Mocodawcy od Getin Noble Bank S.A. kwotę 31.525,67 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, obejmujących zapłacone przez naszego Mocodawcę raty kredytowe.

Wyrok BGŻ BNP Paribas S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 19.11.2018 r., sygn.: I C 1755/15, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. kwotę 27.767,03 zł wraz z odsetkami za opóźnienie - umowa kredytu denominowanego BGŻ S.A. nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.12.2018 r., sygn.: XXV C 2576/18, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International AG łącznie kwoty 2.386,10 PLN i 46.079,57 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych, obejmujących zapłacone przez naszych Mocodawców rat kredytu. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego Polbanku jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn.: I C 237/16, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł. Sąd stwierdził, że z uwagi na abuzwyność klauzul przeliczeniowych nie zaktualizowały się przesłanki do wypowiedzenia umowy kredytu, kredyt indeskowany do CHF był bowiem kredytem złotowym (odfrankowienie).

Wyrok Bank Zachodni WBK S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 01.03.2019 r., sygn.: I C 314/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 285.660,63 PLN, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A., który wypowiedział umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartą z Kredyt Bankiem.

Wyrok Millennium. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 05.03.2019 r., sygn.: I C 43/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Banku Millennium S.A. kwotę 30.814,45 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd uznał, że umowa kredyty indeksowanego Millennium jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach I Wydział Cywilny z dnia 19.03.2019 r., sygn.: I C 405/15, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Getin Noble Bank S.A. kwotę 12.630,79 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd "odfrankowił" umowę kredytu indeksowanego Getin Bank, i nakazał zwrot świadczeń nienależnych obejmujących nadpłacone raty kredytu.

Wyrok Sąd Najwyższy mBank. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03.04.2019 r., sygn.t: II Cz 2/19, którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony przez nas niekorzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 05.09.2018 r. (I ACa 1619/17). Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank, która w pierwszej i drugiej instancji prowadzona była z niepowodzeniem przez pełnomocnika innej kancelarii. Na skutek naszej skargi kasacyjnej sprawa została skierowana do ponownego rozpoznania, z korzystnym dla naszego Mocodawcy uzasadnieniem.

Wyrok BPH S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 22.05.2019 r., sygn. akt: V ACa 455/18, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.03.2018 r. (IV C 1179/17) i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Proces toczy się na gruncie sporu odnośnie umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartej z GE Money Bank (obecnie Bank BPH S.A.).

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 11.04.2019 r., sygn.: II C 96/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 976.213,00 zł, wystawiony przez Getin Noble Bank S.A. na skutek wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO BP S.A. (Nordea-Habitat). Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r., sygn.: XVI C 632/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od PKO BP S.A. kwotę 69.773,95 zł wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd stwierdził, że umowa kredytu denominowanego (Nordea-Habitat)jest umową w złotych polskich, oprocentowaną LIBOR + marża (odfrankowienie) w związku z czym nakazał bankowi zwrot nadpłaconych kwot rat

Wyrok Raiffeisen Bank International AG. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.06.2019 r., sygn.: XXV C 763/19, przyznający naszym Mocodawcom od Raiffeisen Bank International AG kwotę 408.326,48 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego.

Wyrok PKO BP (Nordea Habitat). Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 05.11.2019 r., sygn.: I C 662/18, w sprawie z powództwa PKO BP S.A. o zapłatę w sytuacji wypowiedzenia umowy kredytu denominowanego do franka. Sąd oddalił żądanie główne o zapłatę 346.404,18 CHF, oraz żądanie ewentualne pozwu o zapłatę 1.426.353,85 zł. Sąd zasądził przeciwko naszemu mocodawcy jedynie kwotę 870.000,00 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, stanowiącą kwotę transz, które bank wypłacił naszej Mocodawczyni po zawarciu umowy kredytu.Sąd stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna. Sąd w swoim uzasadnieniu wskazał także, że nasza Mocodawczyni może potrącić swoje roszczenia (wszystkie uiszczone świadczenia na rzecz banku) z kwotą wierzytelności banku.

Wyrok Santander Consumer Bank. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2019 r., sygn.: II CSK 497/18, którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony przez nas skargą kasacyjną wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16.03.2018 r. (I ACa 586/17). Sąd Najwyższy w pełni podzielił naszą argumentację, uchylił wyrok sądu II instnacji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. W sprawie reprezentowaliśmy kredytobiorcę, który reprezentowany był przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym przez pełnomocnika innej kancelarii i trafił do nas dopiero po prawomocnym, przegranym wyroku. Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, Santander Consumer Bank.

Wyrok PKO BP, Nordea Habitat. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 20.12.2019 r., sygn.: XII C 324/18, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 210.000 PLN. w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea Habitat jest nieważna.

Wyrok mBank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.12.2019 r., sygn. akt: II C 897/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwoty 57.584,04 PLN i 10.664,64 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył też mBank w całości kosztami procesu. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2004 r., zawartego z BRE Bank (obecnie mBank) i nakazał zwrot sumy zapłaconych przez naszego Mocodawcę rat, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Proces toczył się na gruncie umowy tzw. stary portfela mBanku i oprócz abuzywności klauzul przeliczeniowych sąd stwierdził także niedozwolony charakter klauzul określających dowolność banku z ustalaniu wysokości stóp procentowych

Wyrok Millennium. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 03.01.2020 r., sygn.: XXV C 1337/19, przyznający naszym Mocodawcom od Bank Millennium S.A. kwotę 87.335,69 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, tytułem zwrotu świadczeń nienależnych. Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego Millennium z 2006 r. jest nieważna i nakazał zwrot zapłaconych przez naszego Mocodawcę rat. Sąd obciążył też kosztami postępowania Millennium w całości.

Wyrok mBank S.A. (BRE Bank). Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2020 r., sygn.: I C 888/19, oddalający w całości powództwo mBank S.A. skierowane przeciwko naszym Mocodawcom na kwotę ponad 1.300.000 PLN. Sąd wskazał, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień przeliczeniowych, znajdujących się w umowie BRE Bank z 2008 r. jest nieważność całej umowy. Ponieważ, naszymi Mocodawcami byli pracownicy banku - doradcy kredytowi - bank podnosił zarzuty obejmujące ich ponadprzeciętną znajomość specyfiki kredytowej. Zarzuty banku zostały oddalone, a w uzasadnieniu ustnym Sąd wskazał, że w świetle orzecznictwa TSUE poziom wiedzy kredytobiorcy nie ma żadnego znaczenia dla ustalenia statusu konsumenta, a jedynym kryterium jest cel zawieranej umowy.

Wyrok BNP Paribas Bank Polska (BGŻ), Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.02.2020 r., sygn. akt: VI ACa 590/19, którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez naszą Kancelarię wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2019 r. (XXV C 814/17) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartej z BGŻ (Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., poprzednika prawnego BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Wyrok Getin Noble Bank. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.02.2020 r., sygn.: XXV C 2607/18, nakazujący Getin Noble Bank S.A. zapłatę na rzecz naszych Mocodawców kwoty 28.995,28 PLN i 41.983,69 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył też bank kosztami procesu. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego Getin Noble Bank z 2007 r. jest nieważna z uwagi na niedozwolony charakter klauzul przeliczeniowych.

Wyrok Santander Bank Polska S.A. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19.02.2020 r., sygn.: I C 842/17, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Santander Bank Polska S.A. kwoty 14.100,22 PLN i 25.000,38 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu w całości. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z Kredyt Bank (umowa Ekstralokum) z 2007 r. jest nieważna

Wyrok mBank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 20.02.2020 r., sygn.: VI C 1321/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od mBank S.A. kwotę 64.132,53 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył też bank kosztami procesu w całości. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego Multiplan z 2006 r. zawarta z BRE Bank jest nieważna.

Wyrok PKO BP S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny z dnia 24.02.2020 r., sygn.: XVI C 1230/17, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od PKO BP S.A. kwotę 72.917,84 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu. Sąd stwierdził, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych była niemożliwość wypłaty transz kredytu w Złotych polskich, w związku z czym umowa nie została przez bank wykonana i jako taka, wraz z upływem terminów na wypłatę transz wygasła. Proces toczył się w realiach umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r.

Wyrok BPH S.A. (GE Money Bank). Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.03.2020 r., sygn.: VI C 793/19, zasądzający na rzecz naszego Mocodawcy od Bank BPH S.A. kwotę 45.659,53 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z GE Money Bank S.A. w 2006 r. jest nieważna.

Wyrok Raiffeisen Bank International AG (Polbank EFG Eurobank Ergasias). Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny, z dnia 6 lipca 2020 r., sygn.: XXV C 440/19, (SSO Tomasz Gal), zasądzający przeszło 97.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności. Sąd stwierdził złotowy charakter dwóch umów kredytów indeksowanych zawartych z Polbank EFG Eurobank Ergasias, utrzymując oprocentowanie LIBOR + marża (odfrankowienie).

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, z dnia 14.07.2020 r., sygn.: I C 68/19, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 735.153,68 zł. Sąd stwierdził, że wobec niewiązania niedozwolonych klauzul przeliczeniowych, brak było podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu. Wyrok dotyczy umowy kredytu indeksowanego.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny, z dnia 15.07.2020 r., sygn.: I C 878/18, zasądzający od Getin Noble Bank S.A.na rzecz naszych Mocodawców, kwotę 27.307,59 zł i kwotę 11.925,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu. Są stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego Getin Bank S.A. z 2008 r. jest nieważna.

Wyrok Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, z dnia 17.07.2020 r., sygn.: I ACa 390/19, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Mocodawców wyroku sądu I instancji (Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt: I C 237/16), oddalającego w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu. Sąd uznał, że skutkiem uznania abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych jest złotowy charakter umowy, dokonał więc tzw. odfrankowienia. Wyrok zapadł w realiach umowy kredytu indeksowanego do franka. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Santander Consumer Bank S.A. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 23.07.2020 r., sygn. akt: I ACa 83/20, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony na kwotę 234.545,22 zł, przez Santander Consumer Bank S.A. Wyrok zapadł w realiach składanego przez nas powództwa przeciwegzekucyjnego o pozbawienie wystawionego przez bank, w konsekwencji wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego, Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok ING Bank Śląski S.A. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 24.07.2020 r., sygn. : I C 1308/17, nakazujący ING Bank Śląski S.A. zapłatę na rzecz naszych Klientów kwoty przeszło 46 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności. Sąd obciążył bank kosztami procesu w całości. Sąd nakazał zwrot kwoty roszczenia tytułem zwrotu świadczeń nienależnych wynikających ze stwierdzenia, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna ex tunc.

Wyrok Getin Noble Bank S.A.. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt: XXV C 672/18, zasądzający od Getin Noble Bank S.A. na rzecz naszego Mocodawcy kwotę przeszło 42 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna. Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu.

Wyrok mBank S.A., Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.09.2020 r., sygn. akt: I C 1027/19, powództwo mBank S.A. na kwotę ponad 444 tys. zł oddalone. Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego BRE Bank z 2006 r. (tzw. stary portfel mBanku) jest nieważna.

Wyrok PKO BP, Wyrok Nordea Habitat, Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt: I C 215/16, pozbawiający wykonalności BTE na kwotę ponad 450.000 zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A. Umowa kredytu Nordea Habitat z 2008 r. jest nieważna.

Wyrok Santander Bank, Wyrok Bank Zachodni WBK S.A., Wyrok Kredyt Bank, Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 14.09.2020 r., sygn. akt: I C 116/20, pozbawiający w całości wykonalności BTE na kwotę 285.660,63 zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Kredyt indeksowany dawnego Kredyt Banku.

Wyrok Getin Noble Bank, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 17.09.2020 r., sygn. akt: III C 1241/15, w którym Sąd oddalił powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszemu Mocodawcy na kwotę ponad 153 tys. zł, w przeważającej części. Sąd stwierdził, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest tzw. odfrankowienie umowy. Umowa kredytu denominowanego do franka, samochodowego z 2008 r.

Wyrok Raiffeisen Bank International S.A., wyrok Polbank, wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.09.2020 r., sygn. akt: II C 2688/17, zasądzający na rzecz naszych Mocodawców od Raiffeisen Bank International S.A. kwotę ponad 25.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat wynikających z tzw. odfrankowienia. Proces dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.